Poszczególne komórki organizacyjne urzędu prowadzą ewidencje i rejestry kancelaryjne, w szczególności:

   Wydział Organizacyjny         

·                    rejestr instytucji kultury

·                    rejestr jednostek organizacyjnych gminy

·                    rejestr jednostek pomocniczych gminy

·                    rejestr zarządzeń Burmistrza

·                    rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

  Wydział Organizacyjny - Biuro Obsługi Interesanta        

·                    dziennik korespondencji

  Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miejskiej                 

·                    rejestr uchwał Rady Miejskiej

·                    rejestr skarg, wniosków, petycji rozpatrywanych przez Radę Miejską

  Wydział Organizacyjny - Sekretariat Burmistrza Miasta i Gminy        

·                    rejestr decyzji Burmistrza Miasta i Gminy

·                    rejestr skarg i wniosków

·                    centralny rejestr umów

   Stanowisko ds. kadrowych     

·                    ewidencja pracowników urzędu

   Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

·                    rejestr umów dzierżawy na grunty stanowiące mienie komunalne gminy

·                    rejestr zasobu mienia komunalnego

·                    rejestr gruntów – ewidencja nieruchomości mienia komunalnego gminy

·                    rejestr zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstw rolnych

  Wydział Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych

·                    rejestr psów ras niebezpiecznych

  Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

·                    rejestr przedpoborowych

·                    rejestr poborowych

·                    rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności

·                    ewidencja ludności

·                    rejestr wyborców

·                    rejestr dowodów osobistych

·                    rejestr zgromadzeń

·                    dziennik korespondencji oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone’’

·                    dziennik ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą  ,,poufne’’, ,,zastrzeżone’’

·            ewidencja działalności gospodarczej

·                    rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

   Wydział Finansowy

·                    ewidencja podatników

·                    ewidencja upomnień zobowiązań pieniężnych

·                    ewidencja tytułów wykonawczych zobowiązań pieniężnych

·                    ewidencja upomnień podatku od środków transportowych

·                    ewidencja tytułów wykonawczych podatku od środków transportowych

·                    rejestr ulg inwestycyjnych

·                    rejestr ulg żołnierskich

·                    rejestr umorzeń zaległych zobowiązań pieniężnych

·                    rejestr odroczeń i rozłożenia na raty podatku od środków transportowych,

·                    rejestr odroczeń terminów płatności i rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych

·                    rejestr zaświadczeń o stanie rodzinnym i majątkowym

·                    rejestr zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach

·                    ewidencja oświadczeń zwalniających z obowiązku płacenia podatku od posiadania psa

·                    ewidencja wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych

·                    rejestr wezwań, postanowień, decyzji (podatek od środków transportowych)

·                    rejestr wydanych zaświadczeń de minimis

·                    rejestr umorzeń podatku od posiadania psa

  Wydział Gospodarki Przestrzennej

·                     rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

·                    rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym

·                    rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

·                    rejestr obowiązujących planów miejscowych

  Zakład Obsługi Placówek Oświatowych

·                    rejestr wniosków o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans

        nauczyciela mianowanego

·                    rejestr zaświadczeń wydawanych przez komisje egzaminacyjne

·                    rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·                    rejestr dodatków mieszkaniowych

·                    rejestr wniosków o udzielenie pomocy

·                    rejestry świadczeń udzielonych z pomocy społecznej

·                    rejestr wniosków o udzielenie świadczeń rodzinnych

·                    rejestry realizowanych świadczeń rodzinnych

·                    rejestr uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej

·                    rejestr uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy

  Urząd Stanu Cywilnego

·                    Księga urodzeń, małżeństw i zgonów (przechowywane przez okres 100 lat)

 

            Rejestry dotyczące działalności organów gminy są jawne i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

            Pozostałe rejestry stanowią zbiory danych osobowych, które podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

            Dane osobowe udostępnia się osobom i podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa( osobom, których dane dotyczą, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, organom kontroli skarbowej, innym organom realizującym zadania ustawowe).

            Dane osobowe udostępnia się również osobom i podmiotom, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania takich danych a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą .

            Na udostępnianie danych osobowych mogą również zezwalać przepisy szczególne.