Dostęp obywateli do informacji publicznej reguluje Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

 

Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1).

Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

· uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

· wglądu do dokumentów urzędowych,

· dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych 

  wyborów.

Prawo to przysługuje każdej osobie (art.2 ust.1). Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (art.2 ust.2).

 

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust.2, pkt 1).

 

Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

· ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

· udostępnianie na wniosek zainteresowanego,

· wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).