Straż Miejska w Ostrzeszowie jest jednostką wchodzącą w skład struktury organizacyjnej  UMiG w Ostrzeszowie, utworzoną w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

 

Dane kontaktowe:

Straż Miejska w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 31

63 - 500 Ostrzeszów
tel.   (62) 732 06 06
kom. 607 245 446
e – mail:
sm@ostrzeszow.pl

 

Komendantem Straży Miejskiej w Ostrzeszowie jest Sławomir Grzegorowski – tel. kom. 607 245 446 lub (62) 732 06 06, e-mail: komendantsm@ostrzeszow.plPodstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie Straży Miejskiej w Ostrzeszowie jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych, która w art. 11 ust. 1 określa, że do zadań Straży należy w szczególności:

1)  ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

2)  czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1495);

3)  współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

4)  zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

5)  ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

6)  współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

7)  doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

8)  informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

9)  konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

 

Funkcjonowanie Straży Miejskiej w Ostrzeszowie regulują również lokalne przepisy:

 

§ uchwała Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 kwietnia 2021 r. nr XXXII/291/2021 w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Ostrzeszowie w strukturze Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

 

§ zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów nr 97/2021 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie nadania REGULAMINU STRAŻY MIEJSKIEJ W OSTRZESZOWIE

 

§ zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów nr 98/2021 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie ustalenia REGULAMINU MUNDUROWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ W OSTRZESZOWIE

 

§ zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów nr 92/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie ZASAD KORZYSTANIA Z SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

 

 

 


Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zapisami art. 22 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Komendant w Ostrzeszowie z siedzibą: ul. Zamkowa 31,  63-500 Ostrzeszów

 

Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony  Danych można się z nią kontaktować listownie na adres Administratora lub e-mailem na adres iod@ostrzeszow.pl. Do IOD należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Straż Miejską  w Ostrzeszowie, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy o strażach gminnych. Straż Miejska zgodnie z art. 10a tej ustawy, w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

-      w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

-      prowadzenia wizualnego monitoringu miejskiego;

-      z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

 

Prawa podmiotów danych

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

-          do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

-          do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.