Przepisy wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami mają na celu stworzyć osobom ze szczególnymi potrzebami warunki do bardziej samodzielnego i komfortowego korzystania z budynków i usług administracji publicznej i innych podmiotów publicznych. Ustawa stworzyła ramy prawno-organizacyjne do urzeczywistnienia idei dostępności w naszym kraju, nakładając na wszystkie podmioty publiczne obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym.c

 

Aby uzyskać podstawową wiedzę w przedmiocie obowiązku zapewniania dostępności zachęcamy do zapoznania się z otrzymaną z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ulotką  wskazującą istotniejsze przepisy ustawy i wynikające z niej obowiązki pod stronie JST i innych podmiotów publicznych.  Polecamy także śledzenie strony internetowej, gdzie mogą Państwo pogłębić wiedzę na temat samej ustawy, a także inicjatyw realizowanych w Programie Dostępność Plus: LINK

 

 

 

u KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

 

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie:

 

Wojciech Bąk - Sekretarz Miasta i Gminy Ostrzeszów,

tel. (62) 732 06 07, e-mail: sekretarz@ostrzeszow.pl

(Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31 - pok. 22 na I piętrze)

 

Zobacz:

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów nr 151/2020 z dnia 1 września 2020 r.  w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz powołania zespołu ds. dostępności

 

- Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów nr 182/2022 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmian w składzie zespołu ds. dostępności

 

 

u PLAN DZIAŁANIA

 

W 2020 r. dokonano oceny budynków Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie pod kątem dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, a także walidacji stron internetowej pod kątem dostępności cyfrowej. Efektem tych działań było opracowanie „spisu potrzeb i rekomendacji”, a następnie „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie w latach 2021-2022”

 

Naszą intencją jest, aby docelowo, w kilkuletniej perspektywie, zmienić na tyle otoczeniu funkcjonalne dla klientów naszego Urzędu, a także innych obiektów gminnych z których korzystają mieszkańcy, aby zapewnić ich rzeczywistą dostępność dla jak najszerszej grupy osób, a poprzez stosowne modyfikacje wprowadzić realne ułatwienia w użytkowaniu naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych.

 

Zobacz:   Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów Nr 57/2021 z dnia 15 marca 2021 r.  w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie w latach 2021-2022”

 

 

 

u DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja dostępności to opis dostępności podmiotu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Informuje te osoby o rozwiązaniach, ale też problemach, jakie spotkają na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej i budynkach danego podmiotu publicznego. Od 23 września 2020r. taka deklaracja musi być na każdej stronie internetowej i w każdej aplikacji mobilnej, która należy do podmiotu publicznego. Obowiązek ten wynika z ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Kliknij: DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

u RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

 

Zgodnie z przepisami art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmiot publiczny przekazuje co 4 lata, najpóźniej do 31 marca danego roku, raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie, i publikuje go na swojej stronie podmiotowej BIP (a jeżeli nie ma takiej strony – na swojej stronie internetowej). Raport jest przygotowywany na formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Pierwszy raport, uwzględniający stan na 31 grudnia 2020 r. został opracowany przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie oraz jednostki podległe / nadzorowane w terminie do 31 marca 2021 r.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego według stanu na 31 grudnia 2020 r.: -

 

1) Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie:

 

Raport w formie dostępnej            Raport w formie zgodnej ze wzorem

 

 

2) Jednostki podległe / nadzorowane:

 

§ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie

§ Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie

§ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrzeszowie

§ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ostrzeszowie

§ Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie

§ Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

§ Szkoła Podstawowa w Rogaszycach

§ Szkoła Podstawowa w Siedlikowie

§ Szkoła Podstawowa w Szklarce Przygodzickiej

§ Przedszkole Nr 1 w Ostrzeszowie

§ Przedszkole Nr 5 w Ostrzeszowie

§ Przedszkole Nr 6 w Ostrzeszowie

§ Biblioteka Publiczna w Ostrzeszowie

§ "Wodociągi Ostrzeszowskie" Sp. z o.o. w Ostrzeszowie

§ "Zakład Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w Ostrzeszowie

§ "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej" Sp. z o. o. w Ostrzeszowie

 

 

u PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

 

ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

- ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych