Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrzeszowie

63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31 (pok. 209, II piętro)

tel.: (62) 732 06 32

e-mail: am@ostrzeszow.pl

(powyższe dane kontaktowe dotyczącą sekretarza komisji)

 

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

1) Wojciech Bąk - przewodniczący komisji

2) Angelika Pieprzka - zastępca przewodniczącego komisji, sekretarz komisji

3) Małgorzata Dłubak - członek komisji

4) Małgorzata Dubis-Łępa - członek komisji

5) Sławomir Grzegorowski - członek komisji

6) Andrzej Haraś - członek komisji

7) Remigiusz Kowalski - członek komisji

8) Zygmunt Kuśnierczyk - członek komisji

9) Alina Skrobek - członek komisji

 

Komisja w powyższym składzie została powołana Zarządzeniem nr 225/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 4 grudnia 2020 r.

 

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych, których celem jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie czynności w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Opisane wyżej działania mają na celu wspieranie osób uzależnionych i ich najbliższych, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do wydania sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Komisja współdziała przy opracowaniu i opiniuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

·         wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania;

·         prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów;

·         prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;

·         wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych, przemocy w rodzinie;

·         prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;

·         podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

REGULAMIN Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrzeszowie

Procedura kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych została ustalona Zarządzeniem nr 226/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 4 grudnia 2020 r.  Załącznikiem do powyższego Zarządzenia jest ogólny schemat procedury.


Procedura podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego:

 

1)      pisemny wniosek o wszczęcie postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez osobę uzależnioną od alkoholu (wniosek może złożyć każdy – członek rodziny, sąsiad, instytucja np. MGOPS, szkoła, zakład pracy, Prokuratura, Policja);

 

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zobowiązanie do leczenia odwykowego

 

2)      Komisja wzywa osobę, której dotyczy wniosek na rozmowę motywującą. Jeżeli zgromadzony przez Komisję materiał dowodowy potwierdza występowanie problemu alkoholowego, a osoba nie wyrazi chęci dobrowolnego podjęcia leczenia, sprawa kierowana jest do Sądu Rejonowego;

 

3)      Sąd po przebadaniu osoby uzależnionej przez biegłych sądowych rozpatruje wniosek, wydając postanowienie w przedmiocie uzależnienia.

 

 

Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

· na rok 2024 (uchwała Rady Miejskiej Ostrzeszów nr LXVII/643/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.)

· na rok 2023 (uchwała Rady Miejskiej Ostrzeszów nr LVII/526/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.)

· na rok 2022 (uchwała Rady Miejskiej Ostrzeszów nr XLVII/445/2022 z dnia 31 marca 2022 r.)

· na rok 2021 (uchwała Rady Miejskiej Ostrzeszów nr XXVIII/229/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.)

· na rok 2020 (uchwała Rady Miejskiej Ostrzeszów nr XVII/130/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.)

· na rok 2019 (uchwała Rady Miejskiej Ostrzeszów nr III/20/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.)