Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/35/2011

Rady Miejskiej Ostrzeszów

z dnia 10 marca 2011 r.

 

 

 

Regulamin przyznawania medalu

„ZA ZASŁUGI DLA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW”

 

§ 1

Medal „ZA ZASŁUGI DLA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW”, zwany dalej „medalem” nadawany jest osobom fizycznym, które swą działalnością przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju oraz promocji Miasta i Gminy Ostrzeszów albo poprzez swój dorobek lub osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.

 

§ 2

1. Medal może być nadany obywatelom polskim i cudzoziemcom, pełnoletnim, nie karanym sądownie, spełniającym wymagania, określone w § 3 przedmiotowej uchwały. 

2. W danym roku kalendarzowym przyznawany jest tylko jeden medal.

3. Medal jest nadawany tej samej osobie tylko jeden raz.

4. Osoba, zgłoszona do nadania medalu musi w formie pisemnej:

    1) wyrazić zgodę na kandydowanie do tego zaszczytu,

    2) złożyć oświadczenie dotyczące swej sądownej niekaralności.

 

§ 3

1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do nadania medalu są:

    1) organizacje pozarządowe, których siedzibą jest Miasto i Gmina Ostrzeszów,

    2) 250 pełnoletnich obywateli, posiadających czynne prawo wyborcze i zamieszkałych na stałe na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów, podpisanych na liście osób popierających, która jest dołączona do formularza zgłoszeniowego.

2. Kandydatura  do nadania medalu, zgłoszona przez organizację pozarządową musi uzyskać pisemną rekomendację dwóch innych organizacji pozarządowych (uchwała najwyższego organu danej organizacji), których siedzibą jest Miasto i Gmina Ostrzeszów. Zgłoszenie wnioskodawcy musi być również poparte uchwałą najwyższego organu tej organizacji.

3. W przypadku zgłoszenia kandydatów do nadania medalu przez obywateli formularz zgłoszeniowy podpisuje w ich imieniu pierwsza osoba umieszczona na liście osób popierających.

 

§ 4

1. Wniosek o nadanie medalu w danym roku kalendarzowym zwany dalej „wnioskiem” jest składany Burmistrzowi Miasta i Gminy w terminie od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia tego roku na formularzu zgłoszeniowym,  którego wzór stanowi załącznik

    do niniejszego regulaminu. Wniosek ten wraz z załącznikami (lista osób popierających

    lub uchwały) jest ważny tylko w roku kalendarzowym, za który jest złożony.

2. Formularze zgłoszeniowe udostępniane są w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy. Są również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Wniosek powinien zawierać:

    1) dane osobowe kandydata do medalu,

    2) pisemną zgodę kandydata i jego oświadczenie dotyczące sądownej niekaralności,

    3) zasługi uzasadniające nadanie medalu,

    4) podpis wnioskodawcy,

    5) uchwały, o których mowa w  § 3 ust. 2 (w przypadku dokonania zgłoszenia

        przez organizacje pozarządowe),

    6) listę osób popierających (w przypadku dokonania zgłoszenia przez obywateli).

4. Wniosek sprawdzany jest pod względem kompletności oraz spełnienia warunków, określonych w § 3 regulaminu. Powyższą czynność dokonuje upoważniony przez Burmistrza pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy.

5. Burmistrz przekazuje sprawdzony wniosek Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 5

1. Wniosek o nadanie medalu opiniują stałe komisje Rady Miejskiej.

2. Uchwałę w sprawie nadania medalu podejmuje Rada Miejska.

3. Ewidencję wniosków i nadanych medali prowadzi Biuro Rady Miejskiej.

 

§ 6

1. Wręczenie medalu odbywa się w formie uroczystej na sesji Rady Miejskiej.

2. Medal wręczany jest przez Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy.

 

§ 7

Rada Miejska może w drodze uchwały pozbawić medalu w razie stwierdzenia, że przyznanie medalu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd.