Załącznik

            do uchwały Nr XXII/194/92

            Rady Miejskiej w Ostrzeszowie

            z dnia 30 kwietnia 1992 roku

 

 

 

R E G U L A M I N

 

NADAWANIA TYTUŁU HONOROWY OBYWATEL

MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

 

 

§ 1

 

      1. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Ostrzeszów nadaje Rada Miejska.

      2. Głosowanie nad wnioskiem o nadanie tytułu jest jawne.

 

§ 2

 

      Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Ostrzeszów może zgłosić grupa radnych licząca co najmniej 11 osób.

 

§ 3

 

      1. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Ostrzeszów może być przyznany osobie fizycznej, która ukończyła 18 lat.

      2. Rada Miejska może w szczególnych wypadkach nadać tytuł osobie, która nie ukończyła osiemnastu lat, ale tylko za wybitne zasługi w obronie życia i zdrowia obywateli.

 

§ 4

 

      Rada Miejska pozbawia tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Ostrzeszów, jeżeli osoba uhonorowana została skazana prawomocnym wyrokiem sądu w postępowaniu karnym.

 

§ 5

 

      1. Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Ostrzeszów ma prawo:

1) zabierać głos na sesjach Rady Miejskiej,

2) bezpłatnie korzystać z usług i imprez organizowanych przez miejsko-gminne placówki kultury i rekreacji.

      2. Miasto i Gmina Ostrzeszów zapewnia opiekę nad miejscem pochówku osoby odznaczonej tytułem Honorowego Obywatela, jeżeli zostanie pochowana na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów.