Raport o stanie Miasta i Gminy w 2021 roku

W drodze zarządzenia nr 93/2022 z dnia 26 maja br. Burmistrz Miasta i Gminy przedłożył Radzie Miejskiej „Raport o stanie Miasta i Gminy w 2021 roku”. Przygotowanie i przedstawienie Radzie „Raportu” to obowiązek burmistrza wynikający wprost z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559). Dokument obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności uwzględniając realizację:

• polityk, programów i strategii,

• uchwał rady,

• budżetu obywatelskiego.

Dodatkowo raport zawiera elementy, które w uchwale nr XXVI/213/2020 w dniu 15 października 2020 roku wskazała Rada Miejska Ostrzeszów.

Za coroczne przedstawienie raportu radzie gminy, w terminie do 31 maja, odpowiada burmistrz, a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi, dlatego też przeprowadza się je w terminie do 30 czerwca.

zgłoszenia oraz komunikat przewodniczącej Rady Miejskiej w tej spurawie zamieszczone będą poniżej poniżej niezwłocznie po utaleniu terminu sesji, na której odbędzie się debata nad raportem.

RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW W 2021 ROKU

Debata nad "Raportem o stanie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku" zaplanowana jest podczas sesji Rady Miejskiej Ostrzeszów w dniu 23 czerwca 2022 roku.Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym każdy mieszkaniec naszej gminy, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, musi złożyć do przewodniczącej Rady Miejskiej Ostrzeszów pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie takie musi wpłynąć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie przedstawiany raport. 

Rekomendowany wzór zgłoszenia oraz komunikat przewodniczącej Rady Miejskiej w tej sprawie zamieszczone są poniżej.