Zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. W przypadku Miasta i Gminy Ostrzeszów grupa mieszkańców, o której mowa wyżej, musi liczyć co najmniej 300 osób. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.

Rada Miejska Ostrzeszów uchwałą nr XXXIV/315/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. określiła szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod  poz. 5999.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/315/2021 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej


Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza nr 1/2021

17 grudnia 2021 r. do Rady Miejskiej Ostrzeszów wpłynęło pismo informujące o utworzeniu Komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projektu uchwały w sprawie przywrócenia sześciu jednostek pomocniczych (dzielnic) na terenie miasta Ostrzeszowa. W skład komitetu weszło 7 osób, a sam projekt uchwały poparło 400 mieszkańców. Uchwała będzie procedowana podczas XLIV sesji Rady Miejskiej Ostrzeszów w dniu 30 grudnia 2021 r. (początek o godz. 10.00).

Projekt uchwały dot. przywrócenia sześciu jednostek pomocniczych (dzielnic) na terenie miasta Ostrzeszowa