Debata nad "Raportem o stanie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku" odbędzie się podczas sesji Rady Miejskiej Ostrzeszów w dniu 24 czerwca 2021 r.

 

 

" Raport o stanie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku" został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130 ze zm.).

 

Obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności uwzględniając realizację:

§  polityk, programów i strategii,

§  uchwał rady,

§  budżetu obywatelskiego.

 

Za coroczne przedstawienie raportu radzie gminy, w terminie do 31 maja, odpowiada burmistrz, a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi, dlatego też przeprowadza się je w terminie do 30 czerwca.