<>

DANE PODSTAWOWE

 

Pionem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje
Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
- Roman Pawełka
(pokój 103 - I piętro, tel. 62 732 06 29)

e-mail: sog@ostrzeszow.pl

 

W skład Pionu Ochrony Informacji Niejawnych wchodzi ponadto osoba odpowiedzialna za prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu oraz informatyk, którzy podlegają Pełnomocnikowi d/s Ochrony Informacji Niejawnych.

ZADANIA PIONU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

  

Do zadań Pionu Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy, związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, w szczególności:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,

3) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Urzędzie,

5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,

6) opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Pionem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik d/s Ochrony  Informacji Niejawnych, do zakresu działania którego oprócz zadań wymienionych w punktach 1 – 7 należy również:

1) opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji  niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”,

2) przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie Burmistrza wobec kandydatów na stanowiska z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”,

3) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających,  prowadzonych w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowisko lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,

4) w przypadku, gdy w odniesieniu do osoby, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa, zostaną ujawnione nowe fakty, wskazujące, że nie daje on rękojmi zachowania tajemnicy, przeprowadzenie kolejnego postępowania sprawdzającego,

5) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,

6) w razie konieczności współdziałanie w trakcie postępowania sprawdzającego oraz w trakcie kontroli ze służbami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.