Zarządzenie Nr 72/2009

Burmistrza Miasta i Gminy

Ostrzeszów

z dnia

 

w sprawie: projektu budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2010 rok

 

 

             Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / j. t. Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami/, art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami/ , zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się projekt budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2010 rok wraz z objaśnieniami, informację o stanie mienia komunalnego oraz prognozę kwoty długu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.