DANE PODSTAWOWE

 

Wydziałem kieruje: Michał Adamski - skarbnik miasta i gminy.

III piętro, pokój nr 308

tel. 62 732 - 06 - 14 
e-mail:   skarbnik@ostrzeszow.pl 


Tu mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące spraw realizowanych przez wydział, w szczególności dotyczące budżetu miasta i gminy.

 

POZOSTAŁE BIURA I POMIESZCZENIA WYDZIAŁU FINANSOWEGO:


KASA URZĘDU

     tel. 62 732 - 06 - 18        
III piętro, pokój nr 309

 

Tu mogą Państwo załatwić następujące sprawy:
- dokonywanie wpłat podatkowych i innych wpłat związanych z budżetem miasta i gminy,

III piętro, pokój nr 310

     tel. 62 732 - 06 - 16

Tu mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ponadto przygotowywane są zaświadczenia (m.in. przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz o stanie majątkowym) i decyzje w sprawach podatkowych.III piętro, pokój nr 310

     tel. 62 732 - 06 - 17

Tu przygotowywane są listy płac, rozliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, prowadzona jest księgowość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od środków transportu i opłaty od posiadania psów.
Ponadto przygotowywane są zaświadczenia i decyzje w sprawach podatkowych.


III piętro, pokój nr 301-302

     tel. 62 732 - 06 - 15

 

Tu prowadzone są sprawy dotyczące budżetu miasta i gminy, szczególnie w zakresie:
- księgowości budżetowej
- sprawozdań z wykonania budżetu,
- rozliczania dochodów i wydatków budżetowych oraz podatku VAT. 

 

ZADANIA WYDZIAŁU

WYDZIAŁ FINANSOWY

Do zadań Wydziału Finansowego należą: 

1) prowadzenie księgowości budżetowej (organu) i księgowości Urzędu (jednostki budżetowej);

2) ewidencja finansowo-księgowa projektów sfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;

3) obsługa bankowa, pozyskiwanie przychodów i dokonywanie spłat rozchodów m. in. kredytów bankowych, pożyczek, obligacji;

4) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej;

5) dokonywanie przelewów;

6) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu;

7) ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

8) rozliczanie inwentaryzacji;

9) prowadzenie wykazu przedsięwzięć wieloletnich i wieloletniej prognozy finansowej;

10) prowadzenie spraw związanych z centralizacją podatku od towarów i usług (VAT);

11) analizowanie stanu wykonania budżetu i opracowywania projektów jego zmian;

12) nadzorowanie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi;

13) analizowanie dla potrzeb Burmistrza systemu finansów publicznych i przygotowywanie projektów zmian w tym zakresie;

14) ewidencja księgowa oraz wystawianie decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;

15) windykacja i egzekucja należności finansowych, w tym podatkowych i z tytułu opłat lokalnych (upomnienia, tytuły wykonawcze);

16) rozpatrywanie wniosków w sprawie ulg podatkowych i umorzeń;

17) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wprowadzenia lub ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych;

18) przygotowywanie decyzji dotyczących zwrotu akcyzy za olej napędowy zakupiony przez rolników do produkcji rolnej,

19) kwestie dot. pomocy publicznej;

20) prowadzenie kasy Urzędu;

21) ubezpieczanie majątku Miasta i Gminy, a także innego mienia oraz osób w przypadkach wynikających z przepisów szczególnych.