Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

DANE PODSTAWOWE

 

Wydziałem kieruje: Dariusz Kwiatek – naczelnik


tel. 62 732 - 06 - 05
II piętro - pokój nr 208

e-mail: idr.naczelnik @ostrzeszow.pl

 

Tu mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące spraw realizowanych przez wydział.

POZOSTAŁE BIURA WYDZIAŁU

 

II piętro, pokój nr 208

   tel. 62  732-06-04,  tel.kom. 609-735-544

Tu prowadzone są sprawy w zakresie:

- dróg gminnych (inwestycje, przebudowy, remonty, zajęcie pasa drogowego,    

  umieszczenie w pasie drogowym,  lokalizacje w pasie drogowym, lokalizacje zjazdu,

  uzgodnienia dokumentacji, zimowe utrzymanie dróg),
- oświetlenia
ulic, placów i dróg publicznych,
- utrzymania czystości
ulic, placów i dróg publicznych,
- cmentarnictwa,
- inwestycji komunalnych,

- komitetów czynowych.

 

II piętro, pokój nr 207

   tel. 62  732-06-05,   e-mail: kom@ostrzeszow.pl 

Tu prowadzone są sprawy w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 

ZADANIA WYDZIAŁU

WYDZIAŁ INWESTYCJI, DROGOWNICTWA I ROZWOJU

Do zadań Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju należą:

1) wykonywanie obowiązków zarządcy dróg gminnych:

a) bieżące oraz zimowe utrzymywanie dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych,

b) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i uzgadnianie ich w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

c) sporządzanie wniosków budżetowych, a także planów rzeczowo-finansowych w zakresie budowy, przebudowy, remontów, utrzymania, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

d) wykonywanie zadań dotyczących zarządzania pasem drogowym:
- decyzje lokalizacyjne na umieszczanie urządzeń oraz infrastruktury technicznej
   w pasie drogowym,
- decyzje na lokalizacje zjazdów z dróg gminnych,
- decyzje na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym 
    (w tym pobieranie opłat i kar pieniężnych),
- koordynacja robót w pasie drogowym, odbiory pasa drogowego,
- uzgodnienia i zlecenia projektów organizacji ruchu.

e) opracowania techniczne w zakresie inżynierii ruchu,

f) utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

g) oznakowanie poziome i pionowe dróg,

h) okresowe kontrolowanie stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

i) prowadzenie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

j) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

k) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

l) ograniczanie lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

m) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

n) wnioskowanie do Rady o zaliczenie lub zmianę kategorii drogi do kategorii dróg gminnych,

o) współdziałanie z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych w zakresie realizacji i finansowania zadań drogowych,

p) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich,

q) prowadzenie spraw związanych z parkowaniem na drogach i parkingach,

r) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, a także prowadzenie niezbędnych statystyk i innej sprawozdawczości w zakresie dróg,

s) uzgadnianie warunków zabudowy dla inwestycji w zakresie dostępu do drogi gminnej,

t) zapewnienie oświetlenia dróg, ulic, chodników, placów wraz z podejmowaniem działań na rzecz rozwoju i modernizacji systemu oświetlenia ulicznego.

2) kompleksowa realizacja inwestycji komunalnych i drogowych poprzez ich przygotowanie (skompletowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie pozwoleń i zezwoleń, przeprowadzenie postępowania przetargowego i zawarcie umów), nadzór nad realizacją, odbiór, rozliczenie i zapewnienie przeglądów gwarancyjnych;

3) podejmowanie działań w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsięwzięć realizowanych przez Urząd oraz jednostki organizacyjne Miasta i Gminy:

a) analizowanie głównych celów programów wspólnotowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w zakresie spójności projektów planowanych do realizacji przez Urząd i jednostki organizacyjne,

b) dokonywanie analizy dostępnych źródeł, przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wskazywanie inwestycji bądź działań, które mogą być finansowane lub dofinansowane ze źródeł zewnętrznych,

c) współpraca z instytucjami zarządzającymi lub wdrażającymi programy współfinansowane z funduszy zewnętrznych;

4) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane finansowane ze środków Miasta i Gminy, zgodnie z procedurami i zasadami udzielania tychże zamówień wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych;

5) podejmowanie działań na rzecz racjonalizacji zużycia energii i promocji rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze Miasta i Gminy;

6) zapewnienie realizacji zadań podejmowanych przez Miasta i Gminę z zakresu elektromobilności i paliw alternatywnych.