DANE PODSTAWOWE

 

Wydziałem kieruje: Teresa SUFRYD - naczelnik
tel. 62 732 06 26

III piętro, pokój nr 305

  

e-mail: gpo-architekt@ostrzeszow.pl

 

Pozostałe stanowiska wydziału:

 

III piętro, pokój nr 304

tel. 62 732  06  13

 

Tu prowadzone są następujące sprawy:

1) w zakresie gospodarki przestrzennej:

- ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
- informacje o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
- wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 

2) w zakresie gospodarki nieruchomościami:

prowadzenie postępowań o podział nieruchomości oraz o rozgraniczenie nieruchomości

3) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami - prowadzenie i koordynacja prac związanych ze sporządzaniem i aktualizacją gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami

 

 

ZADANIA WYDZIAŁU

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Do zadań Wydziału Gospodarki Przestrzennej należy:

1) prowadzenie i koordynacja prac związanych ze sporządzaniem i zmianą:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

b) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2) prowadzenie i koordynacja prac związanych z oceną aktualności studium i planów miejscowych;

3) opiniowanie spraw związanych ze sporządzaniem dokumentów planistycznych gmin sąsiednich, powiatu i województwa;

4) prowadzenie rejestru planów miejscowych i wniosków o ich sporządzenie lub zmianę oraz przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących;

5) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium;

6) wydawanie zaświadczeń:

a) o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium,

b) o zgodności budowy (robót budowlanych) z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

c) o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

7) opiniowanie przedsięwzięć w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium;

8) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prowadzenie i koordynacja prac związanych z:

a) wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy,

b) przeniesieniem decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,

c) przeprowadzaniem rozpraw administracyjnych poprzedzających wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w sprawach spornych;

9) koordynacja pracy gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej;

10) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami - prowadzenie i koordynacja prac związanych ze sporządzaniem i aktualizacją gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami;

11) prowadzenie postępowań o podział nieruchomości oraz o rozgraniczenie nieruchomości;

12) opiniowanie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń dokumentów planistycznych;

13) wnioskowanie o przeprowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz instrukcją postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału.