DANE PODSTAWOWE

 

Wydziałem kieruje: 


Aneta Pawlarczyk - Świtoń - naczelnik

 

I piętro, pokój nr 109

 
tel. 62 732  06  20


e-mail:

promocja@ostrzeszow.pl


 

e-mail:

mk@ostrzeszow.pl

 portal@ostrzeszow.pl 

 

 

ZADANIA WYDZIAŁU

WYDZIAŁ PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Do zadań Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej należą:

1) budowanie pozytywnego wizerunku Miasta i Gminy poprzez inicjowanie, organizację oraz udział w lokalnych i ponadlokalnych wydarzeniach promocyjnych;

2) prowadzenie kampanii społeczno-informacyjnych oraz organizacja spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami;

3) podejmowanie przedsięwzięć służących promocji gospodarczo-inwestycyjnej Miasta i Gminy:

a) kompleksowa obsługa inwestorów,

b) przygotowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie oferty inwestycyjnej,

c) współtworzenie systemu preferencji i zachęt do inwestowania na terenie Miasta i Gminy,

d) współdziałanie z przedstawicielami specjalnych stref inwestycyjnych,

4) organizowanie świąt oraz uroczystości państwowych i miejsko-gminnych;

5) bieżące informowanie mieszkańców oraz mediów o działaniach, decyzjach i zamierzeniach organów Miasta i Gminy za pomocą dostępnych form, środków i narzędzi – zwłaszcza za pośrednictwem portali społecznościowych i systemu powiadamiania SMS;

6) organizowanie i koordynowanie udziału Burmistrza oraz pracowników komórek organizacyjnych Urzędu w konferencjach prasowych, wywiadach i innych spotkaniach z mediami;

7) prowadzenie monitoringu mediów przygotowywania ewentualnych sprostowań i odpowiedzi;

8) dokumentowanie istotnych wydarzeń odbywających się na terenie Miasta i Gminy;

9) koordynacja programów społecznych (np. „Ostrzeszowska Karta Seniora”, „Ostrzeszowska Wyprawka Niemowlaka”);

10) opracowywanie publikacji wydawniczych, materiałów informacyjnych i promocyjnych Miasta i Gminy, a także zlecanie ich wykonania, zakup i dystrybucja;

11) koordynowanie współpracy zagranicznej Miasta i Gminy;

12) przygotowywanie, realizacja i rozliczanie tzw. projektów miękkich o charakterze nieinwestycyjnym;

13) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego poprzez m. in.:

a) opracowywanie projektów rocznych programów współpracy Miasta i Gminy z organizacjami pozarządowymi,

b) ogłaszanie konkursów ofert i prowadzenie całokształtu działań prowadzących do ich rozstrzygnięcia,

c) sporządzanie projektów umów,

d) rozliczanie przyznanych dotacji i kontrola prawidłowości ich wykorzystania,

e) monitoring realizacji zadań zleconych w ramach udzielanych dotacji,

f) przygotowywanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań,

g) koordynowanie procedury zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowych z pominięciem otwartych konkursów ofert (w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

h) realizacja zadań w ramach inicjatyw lokalnych;

i) wsparcie organizacji pozarządowych w przygotowaniu przez nie wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, organizowanie szkoleń, doradztwo i udzielanie bieżącej pomocy,

j) prowadzenie spraw związanych z działalnością i obsługą gminnej rady działalności pożytku publicznego,

k) prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów,

l) publikacja informacji w powyższym zakresie na stronie internetowej Urzędu i w BIP-ie;

14) przyjmowanie zawiadomień o organizowanych imprezach artystycznych i rozrywkowych odbywających się na terenie Miasta i Gminy;

15) prowadzenie postępowań dot. imprez masowych;

16) koordynowanie działań związanych z funduszem sołeckim oraz budżetem partycypacyjnym;

17) realizowanie programów zdrowotnych i profilaktycznych dla mieszkańców;

18) wspieranie inicjatyw oddolnych – pomoc w realizacji uroczystości, festynów, których inicjatorem są stowarzyszenia, jednostki pomocnicze lub sami mieszkańcy;

19) obsługa Zespołu Doradczego Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów ds. Młodzieży;

20) działania w obszarze upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;

21) współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami kulturalnymi działającymi na terenie Miasta i Gminy;

22) doradztwo dla turystów, podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój krajoznawstwa i turystyki;

23) prowadzenie ewidencji obiektów niebędących obiektami hotelarskimi, w których prowadzone są usługi hotelarskie.