DANE PODSTAWOWE

Wydziałem kieruje: Aneta Błoch - Hyłka  - naczelnik

tel. 62 732 - 06 - 24
II piętro, pokój nr 203

e-mail: sog.naczelnik@ostrzeszow.pl

Tu prowadzone są sprawy w zakresie:

- kwalifikacji wojskowej,
- Ochotniczych Straży Pożarnych,
- organizacji zgromadzeń, imprez i zabaw publicznych,
- wymeldowań i zameldowań w trybie decyzji administracyjnych,
- spraw z zakresu obrony cywilnej,

- wyborów

- działalności gospodarczej

- zezwoleń na sprzedaż alkoholu

- zezwoleń - nieczystości ciekłe

 

 

POZOSTAŁE BIURA I POMIESZCZENIA WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH


BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI

    tel. 732 - 06 - 24       II piętro, pokój nr 203-204   

 

Tu prowadzone są następujące sprawy:

     - meldunkowe, zameldowania, wymeldowania,
     - wydawania zaświadczeń meldunkowych,
     - dotyczące numerów ewidencyjnych PESEL,
     - dotyczące wpisania do stałego rejestru wyborców.
     - informacje adresowe.


BIURO DOWODÓW OSOBISTYCH
    tel. 732 - 06 – 25       
II piętro, pokój nr 203-204  

 

Tu prowadzone są następujące sprawy:

     - składanie wniosków i wydawanie dowodów tożsamości,
     - rejestrowanie utraconych dowodów osobistych,
     - dotyczące archiwum dowodów osobistych,
     - dotyczące zbiórek publicznych.

 

BIURO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)
  tel. 732 - 06 – 29       I piętro, pokój nr 103, gos@ostrzeszow.pl

 

Tu prowadzone są następujące sprawy:

    - prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej,

    - wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenie ewentualnych
       postępowań w przedmiocie cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia,

    - udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką,

    - wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie
      drogowym,
    - prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich.

 

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU

 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej należą:

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych;

2) prowadzenie i aktualizacja ewidencji ludności;

3) udostępnianie danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania;

5) wydawanie zaświadczeń dot. ewidencji ludności i dowodów osobistych;

6) aktualizacja rejestru PESEL i występowanie o nadanie numeru PESEL;

7) sporządzanie zestawień, analiz dot. kwestii demograficznych na potrzeby własne oraz innych instytucji;

8) prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców;

9) prowadzenie spraw dotyczących repatriacji;

10) realizowanie zadań związanych z obronnością:

a) przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

b) przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obronnych przez administrację Urzędu oraz organy jednostek samorządu terytorialnego, podległe i nadzorowane przez Burmistrza jednostki organizacyjne, a także przedsiębiorców i organizacje społeczne,

c) opracowywanie dokumentacji dotyczącej:

- pozamilitarnych przygotowań obronnych,

- planu operacyjnego funkcjonowania Miasta i Gminy w warunkach kryzysu i wojny,

- planowania obronnego,

- stanowisk kierowania,

- organizacji Urzędu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

- przemieszczania Urzędu na zapasowe stanowisko kierowania,

- organizowania i funkcjonowania stałego dyżuru,

- służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,

- akcji kurierskiej,

d) przygotowywanie i realizacja szkoleń obronnych na terenie Miasta i Gminy,

e) zapewnienie stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa,

f) zapewnienie ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,

g) nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,

h) współdziałanie z organami wojskowymi,

i) zapewnienie doręczania kart powołania do służby wojskowej w trybie natychmiastowym,

j) koordynacja przygotowań obronnych służby zdrowia,

k) realizowanie zadań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, a w szczególności dotyczących współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) oraz pobytu i przemieszczania wojsk sojuszniczych na terenie województwa (HNS),

l) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystaniem systemów łączności na potrzeby obronne,

m) zapewnienie ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia,

n) reklamowanie osób od obowiązku służby wojskowej,

o) planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

11) realizowanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym:

a) podejmowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Miasta i Gminy,

b) sporządzenie i aktualizowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego,

c) inicjowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

d) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

e) ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń występujących na obszarze Miasta i Gminy,

f) zapewnienie funkcjonowania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,

g) przygotowanie systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

h) planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego,

p) usuwanie skutków zdarzeń o charakterze kryzysowym i klęsk żywiołowych,

q) przekazywanie do środków masowego przekazu, za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego, komunikatów i ostrzeżeń w celu zapobieżenia zagrożeniom i skutkom klęski żywiołowej,

r) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

s) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne,

t) zapewnienie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych,

u) nakładanie obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych w związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej oraz stosownych ograniczeń wobec obywateli w takich sytuacjach;

12) realizowanie zadań związanych z obroną cywilną:

a) opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej gminy,

b) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Burmistrza funkcji terenowego organu obrony cywilnej,

c) zapewnienie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

d) tworzenie jednostek organizacyjnych obrony cywilnej szczebla gminnego oraz formacji obrony cywilnej w Mieście i Gminie;

13) realizowanie zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową:

a) sporządzenie i aktualizowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią,

b) zapewnienie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

14) realizowanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową:

a) zabezpieczenie logistyczne i materiałowo-techniczne jednostek OSP,

b) podnoszenie poziomu wyszkolenia strażaków-ochotników,

c) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem powierzonego mienia i sprzętu,

d) naliczanie ekwiwalentów za udział strażaków-ochotników w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach,

e) rozliczanie kart drogowych sprzętu silnikowego,

f) pomoc w przygotowywaniu strażackich zebrań, uroczystości, we współpracy z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP;

15) realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy:

a) sprawowanie w Urzędzie funkcji służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) realizowanie obowiązków w zakresie BHP wynikających z Kodeksu pracy i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) zapewnienie środków i osób do udzielania pierwszej pomocy (w tym bieżące zaopatrywanie apteczek będących na wyposażeniu Urzędu) i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników;

16) współdziałanie w przygotowaniu wyborów powszechnych i referendów:

a) sporządzanie spisu wyborców,

b) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,

c) aktualizacja w systemach informatycznych liczby mieszkańców oraz liczby osób uprawnionych do głosowania,

d) podejmowanie niezbędnych działań związanych z głosowaniem korespondencyjnym oraz przez pełnomocnika;

17) realizowanie zadań związanych ze zgromadzeniami (przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach, wydawanie ewentualnych decyzji o zakazie zgromadzenia);

18) prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej;

19) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenie ewentualnych postępowań w przedmiocie cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia;

20) udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką;

21) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;

22) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich.