DANE PODSTAWOWE

 

Komendant: Sławomir Grzegorowski

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-9.00 i od 14.00-15.00
(wejście od strony podwórza urzędu pokój nr 002 ).

 

Strażnicy Miejscy:  Roman Chowański, Leszek Jurków,
                                   Robert Kania, Mariusz Ciechanowski

 

 

pokój nr 004 tel. 62 732 06 06


kom.  607 245 446

 

e-mail: sm@ostrzeszow.pl

 

 

ZADANIA STRAŻY MIEJSKIEJ

  

1. Do zadań Straży Miejskiej w szczególności należy:

 

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,


2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

 

3) współdziałanie z właściowymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęśk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
 

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porząku podczas zgromadzen i imprez publicznych,
 

7) doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażającyh  ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępst i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

2.Straży miejskiej przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
3) ochrony obiektów komunalnych i użyteczności publicznej.