<>

DANE PODSTAWOWE


Siedziba w Ratuszu Miejskim
 Rynek 19


 Urzędem kieruje: ANNA WOLNA

e-mail: usc@ostrzeszow.pl


tel. 62 732 06 31

 

ZADANIA URZĘDU STANU CYWILNEGO


Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności   dotyczących:

1) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ  na stan cywilny osób,

2) sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,

3) sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

4) przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

5) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

6) stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

7) wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,

8) wydawanie decyzji w oparciu o prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy,

9) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.

Tu prowadzone są następujące sprawy:

          

a) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,

b) wydawanie zezwoleń na udostępnianie ksiąg stanu cywilnego,

c) wydawanie odpisów zupełnych i skróconych z akt stanu cywilnego,

d) wydawanie decyzji o:
       - odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego (w tym sporządzonego za granicą),
       - skróceniu terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
       - sprostowaniu błędu pisarskiego,
       - uzupełnieniu aktu stanu cywilnego,
       - transkrypcji aktów zagranicznych,
       - skreśleniu z treści aktu stanu cywilnego danych naruszających    
                        dobra osobiste.

e) wydawanie zaświadczeń o:
        - zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
        - braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do zawarcia ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilno - prawnymi),
 
f)przyjmowanie oświadczeń o:
         - uznaniu dziecka,
         - zmianie imion dziecka,
         - nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
         - powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.