DANE PODSTAWOWE

 

Lokalizacja: parter urzędu, pokój nr 001
Telefon: 62/ 732 06 09
Godziny pracy: poniedziałek – piątek w godz. 7.00 - 15.00
(soboty są wolne od pracy) 

SPEŁNIANE ZADANIA

 

 

- UDZIELANIE INFORMACJI

Tu udzielane są informacje dotyczące:

- komórek organizacyjnych miasta i gminy,
- innych instytucji i organizacji działających na terenie urzędu, w tym m.in.  Starostwa

   Powiatowego,
- lokalizacji urzędów i instytucji działających w Ostrzeszowie


- KORESPONDENCJA

Tu można składać pisma i podania w zakresie dotyczącym miasta i gminy.

Biuro przyjmuje i wysyła korespondencję urzędu.

 

- OBSŁUGA INTERESANTA

Tu interesant może załatwić następujące sprawy:  

-  z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 

- wniosek o wydanie dowodu osobistego,
- wnioski dotyczące spraw meldunkowych,
- wniosek o nadanie numeru PESEL,
- wniosek o udostępnienie danych osobowych,
- wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu,
- druk zawiadomienia o organizacji imprez,

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (stałe i jednorazowe),
- druk DG-R – rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- druk DG-Z – zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- druk DG-L – likwidacja działalności gospodarczej. -  z zakresu Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami


-   wykup lokalu mieszkalnego


  -  z zakresu Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej 
 
-  z zakresu Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju

- wniosek o zezwolenie na zajęcie chodnika, jezdni, zieleni w pasie drogowym.  

-  z zakresu Wydziału Gospodarki Przestrzennej 

- wniosek o uznanie pomnikiem przyrody,
- wniosek o wszczęcie postępowania o podział nieruchomości,
- wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości,
- wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości
  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
- wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
   przestrzennego,
- wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- druk oświadczenia w sprawie zgody na budowę w granicy.  

  -  z zakresu Wydziału Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych 
  na niskoemisyjne źródła ciepła,
- wniosek o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest,
- deklaracja o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów 
  komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni
  ścieków,
- wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,
- udostępnianie informacji o środowisku,
- wprowadzenie informacji do rejestru substancji niebezpiecznych,
- zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków,
- wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew lub krzewów z terenu
  nieruchomości,
- zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości,
- zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za niebezpieczną.       

 

   - z zakresu Wydziału Finansowego

- zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lokalnych,
- zaświadczenia o stanie majątkowym,
- oświadczenie o nieposiadaniu psa,
- druk WT-1 – wykaz środków transportowych,
- druki wykazu nieruchomości,
- wnioski i odwołania w sprawie odroczenia oraz rozłożenia na raty podatków
   i opłat lokalnych.

 

Osobom starszym i inwalidom udzielana jest pomoc na miejscu, bez względu na rodzaj   załatwianej sprawy. Informacje o opłatach skarbowych można uzyskać
w biurze; są również umieszczone na większości z wydawanych druków.- WYDAWANIE KLUCZY

Po godz. 15. 00 biuro spełnia zadania portierni. Tu wydawane są klucze od pomieszczeń celem organizacji zamierzeń zgłoszonych uprzednio w Wydziale Organizacyjnym, tel. 62/ 732 06 08.