INFORMACJE   PODSTAWOWE

Nazwa i symbol sprawy

 

Postępowanie w sprawie:
-
wydania decyzji o warunkach zabudowy

- wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

WGP – 6730; WGP - 6733

Wydział / Jednostka odpowiedzialna

  Wydział Gospodarki Przestrzennej
pok. 305 (III piętro), tel. 62 732 06 13 lub 62 732 06 26

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. - O planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami)

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa:

-  nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy  (Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.);

-  za decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  - 598 zł

-  za pełnomocnictwo - 17 zł

Należność płatna w kasie Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów lub na konto Santander BP S.A. I/O Ostrzeszów 25 1090 1173 0000 0000 1700 5753

Termin odpowiedzi

 30 dni

INFORMACJE   DODATKOWE

Tryb odwoławczy

 Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów

Uwagi

 -------------

WYMAGANE   DOKUMENTY

 

1. Wniosek o wydanie decyzji:
        -
 o warunkach zabudowy
        - o lokalizacji inwestycji celu publicznego
           Wniosek dostępny poniżej do pobrania.

2. Mapa obejmująca obszar objęty wnioskiem