INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

 

MIASTO I GMINA OSTRZESZÓW

 STAN  NA  DZIEŃ  30 CZERWCA  2005 ROKU

 

 

Podstawa prawna:

       Podstawą prawną  przygotowania niniejszej Informacji o stanie mienia komunalnego jest ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych 

(jedn. tekst Dz.  U.  Nr 15, poz. 148  z 2003r.  z późn. zm.).

 

 Zakres rzeczowy i podmiotowy informacji o stanie mienia

 

I.         Zestawienie majątku  zarzadzananego  przez Miasta i Gminy Ostrzeszów w  sposób bezpośredni.

         Nieruchomości  skomunalizowane w okresie objętym informacją               

  • Planowane dochody z mienia w 2006 r.

    II.   Majątek zarządzany w sposób pośredni przez Miasto i Gminę Ostrzeszów 

a/    Majątek zarządzany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Ostrzeszowie              

 b/    Majątek zarządzany przez  Ostrzeszowskie Centrum Kultury  w Ostrzeszowie  

 c/    Majątek zarządzany przez Bibliotekę Publiczną w Ostrzeszowie                      

 d/    Majątek zarządzany przez  Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola,        

         prowadzony  przez Zakład Obsługi Placówek Oświatowych                          

 

III     Zbiorcze zestawienie majątku ( tj. zarządzanego przez: Urząd Miasta i Gminy,

OSiR,  ZOPO, Bibliotekę, OCK)                                                                   

 

Pozycja zawiera majątek zarządzany bezpośrednio przez Miasto i Gminę Ostrzeszów

Wartość netto majątku gminy zł

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2004 r

Stan na

30.06.2005 r

Zmiana wartości

Dynamika

%

Struktura

%

1.

Rzeczowy majątek trwały

 

16.820.927

 

19.665.401

 

2.844.474

 

116

 

 

40,58

2.

Finansowy majątek

trwały

 

22.162.246

 

28.415.027

 

6.252.781

 

128

 

58,63

3.

Należności długoterminowe

 

1.183

 

1.183

 

-

 

100

 

-

4.

Wartości niematerialne i prawne

 

54.687

 

59.761

 

5.074

 

109

 

0,12

5.

Mienie zlikwidowanych

jednostek

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

6.

Majątek obrotowy

310.697

319.744

9.047

103

0.,67

 

Ogółem

39.349.740

48.461.116

9.111.376

123

100

Struktura majątku trwałego gminy zł 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2004r

Stan na

30.06.2005 r

Zmiana

wartości

Dynamika

%

Struktura

%

1.

Budynki i lokale

6.501.167

6.972.467

471.300

107

28,84

2.

Obiekty inżynierii

lądowej i wodnej

 

4.114.685

 

4.173.685

 

59.000

 

101

 

 

17,26

3.

Kotły i maszyny

energetyczne

 

137.758

 

137.758

 

-

 

100

 

0,57

4.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego

zastosowania

 

260.788

 

325.456

 

64.668

 

125

 

1,35

5.

Specjalistyczne

maszyny, urządzenia i aparaty

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

6.

Urządzenia techniczne

 

58.850

 

58.850

 

-

 

100

 

0,24

7.

Środki

transportowe

 

286.821

 

286.821

 

-

 

100

 

1,19

8.

Narzędzia,

Przyrządy,

Nieruchomości

i wyposażenie

 

81.933

 

106.760

 

24.827

 

130

 

0,44

9.

Grunty

4.137.734

   4.332.983

195.249

105

17,92

10.

Roboty w toku

743.260

1.836.141

1.092.881

100

7,59

11

Drogi i mosty

3.761.747

5.949.192

2.187.445

158

24,60

 

OGÓŁEM

 

20.084.743

 

24.180.113

 

4.095.370

 

120

 

100

 

Struktura pozostałego majątku gminy ( zł)

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2004r

Stan na

30.06.2005r

Zmiana

wartości

Dynamika

%

Struktura

%

I.

Finansowy

majątek trwały

 

22.162.246

 

28.461.117

 

6.252.781

 

127

 

99,79

1.

Udziały i akcje

22.162.246

28.415.027

6.252.781

127

99,79

2.

Papiery wartościowe

-

-

-

        -

-

3

Udzielone pożyczki

długoterminowe

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

4.

Inne składniki

majątku

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

II

Należności długoterminowe

 

1.183

 

1.183

 

-

 

100

 

-

III

Wartości niematerialne

i prawne

 

54.687

 

59.761

 

5.074

 

109

 

0,21

IV

Mienie zlikwidowanych jednostek

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Pozostały majątek

Razem

 

22.218.116

 

28.475.971

 

6.257.885

 

128

 

100

Struktura majątku obrotowego gminy w zł

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2004r

Stan na

30.06.2005r

Zmiana

wartości

Dynamika

%

1.

Zapasy w tym

-         materiały

-         półprodukty i

produkty w toku

-         produkty gotowe

-         towary

-         zaliczki na poczet

     dostawców

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

-

 

-

 

-

 

-

-

-

 

-

 

-

 

-

-

-

 

-

 

-

 

-

2.

Należności i

roszczenia w tym:

-         należn. z tytułu dostaw

-         należn. wewnątrz zakładowe

-         pozostałe należności

-         należności dochodzone w drodze

sądowej

-         należności z tytułu

podatków, dotacji

    i ubez. społecznych

 

1.183

-

 

-

 

-

 

1.183

 

-

 

1.183

-

 

-

 

-

 

1.183

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

100

-

-

 

-

 

-

100

-

 

-

3.

Papiery wartościowe

przeznaczone do obrotu

w tym:

-         udziały i akcje

-         inne

 

-

 

-

-

 

 

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

4

Środki pieniężne w tym:

-         w kasie

-         w banku

-         inne środki( weksle,

czeki)

310.697

2.740

300.097

7.860

319.744

170

309.144

10.430

9.047

  -.  2.570

9.047

2.570

 

 

 

102

6

103

132

5

RAZEM 1,2,3,4

311.880

320.927

9.047

102

 

 

Opis majątku trwałego gminy wg KRST

 

Lp.

GRUPA

Stan na

A

30.06.2003

B

30.06.2004

Jedn .

Miary

Ilość

Wartość

początkowa

     ( zł )

Dotychczasowe

umorzenie

    ( zł )

Wartość

netto

    ( zł )

    %

zużycia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

01

Budynki i lokale

A

 

B

szt.

 

szt.

59

 

59

6501.167

 

6.501.167

1.513.439

 

1.652.301

4.987.728

 

4.848.866

23,3

 

25,4

2.

02

Obiekty

inżynierii

lądowej

i wodnej

A

 

 

B

szt

 

 

szt

38

 

 

46

7.876.432

 

 

10.122.877

1.108.445

 

 

1.499.108

6.767.987

 

 

8.623.774

14,1

 

 

14,8

3.

03

Kotły i

maszyny

energetyczne

A

 

 

B

szt

 

 

szt..

3

 

 

3

137.758

 

 

137.758

39.926

 

 

49.569

97.832

 

 

88.189

28,9

 

 

36,0

4.

04

Maszyny

urządzenia

i aparaty

ogólnego

zastosowania

A

 

 

 

B

szt.

 

 

 

szt.

93

 

 

 

114

260.788

 

 

 

325.456

243.028

 

 

 

260.743

17.760

 

 

 

64.713

93,2

 

 

 

80,1

5.

05

Specjalne

maszyny

urządzenia

i aparaty

A

 

 

B

szt.

 

 

szt.

 

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

6

 

.

06

Urządzenia techniczne

A

 

B

szt.

 

szt.

6

 

6

58.850

 

58.850

35.680

 

41.566

23.170

 

17.285

60,6

 

70,6

7.

07

Środki

transportowe

A

 

B

szt.

 

.szt.

10

 

10

286.821

 

286.821

245.916

 

262.907

40.905

 

23913

85,7

 

91,7

8.

08

Narzędzia

Przyrządy

Nieruchomości

i wyposażenie

A

 

 

B

szt.

 

 

szt.

6

 

 

7

81.933

 

 

106.760

77.382

 

 

81.974

4.551

 

 

24.786

94,5

 

 

76,8

 

RAZEM

A

 

B

X

 

X

 

15.208.749

 

17.539.689

3.263.816

 

3.848.163

11.939.933

 

13691.526

21,5

 

21,9

 

GRUNTY SKOMUNALIZOWANE, NABYTE, WG RODZAJU UŻYTKOWANIA

W LATACH 2004-2005

 

Lp

Wyszczególnienie

Powierzchnia

komunalizowana

w okresie

30.06.2004 r..

30.06.2005 r.

Całkowita powierzchnia

stan na

30.06.2004 r.

Całkowita

powierzchnia

stan na

30.06.2005r.

1

2

3

4

5

I

Ogółem

 

38,11

488,66

485,98

1.

Grunty rolne

           0,62

178,26

 

 

 

178,88

2.

Drogi

36,12

142,68

178,80

3.

Lasy

-

1,88

1,88

4.

Place i tereny zielone

-

2,59

2,59

5.

Tereny rekreacyjne

-

29,93

29,93

6.

Działki budowlane niezab.

0,71

41,65

41,65

7.

Działki budowlane zabudow.

-

 

62,60

25,00

8.

Działki przemysłowo –handl.

-

10,12

7,93

9.

inne w tym garaże

0,37

7,98

8,35

10

Spółdzielnia Mieszkaniowa

-

10,97

        10,97

 

 W tym obiekty

 

0,29

70,44

70,73

a.

Budynki mieszkalne

-

16,28

16,28

b

Budowle

-

1,52

1,52

c

Obiekty przedszkolne

-

3,92

3,92

d

Obiekty kultury

-

0,44

0,44

e

Ośrodek Sportu i Rekreacji

-

8,88

8,88

f

Placówki handl. usług

0,29

4,00

4,29

g

Inne w tym ob. szkolne

-

35,40

         35,40

 

 

Grunty skomunalizowane na przełomie 30.06.2004 r-  30.06.2005 r.

 

LP.

Położenie

Nr działki

Pow. w ha

Wartość szacunkowa, 

  UWAGI

1.

Rojów

487/1

0,50.33

15.300

 

2.

Szklarka Przygodzicka

411/2

0,51.70

15.510

Działka budowl.

3.

Szklarka

Przygodzicka

236/4

0,19.80

5.940

Działka budowl

4..

Olszyna

79, 173, 182, 39

1,75.00

17.500

Drogi gminne

5.

Bledzxianów

101

0,62.00

6.200

Grunt rolny

6.

Siedlików

527/1

0,37.00

18.352

Boisko szk.

7.

Siedlików

525/5

0,29.00

471.300

Budynek OSP

8.

Kuźniki

114l/3,

129l/1, 129l/10,

129l/19

 

0,84.40

 

8450

 

Drogi gminne

9.

Ostrzeszów

2239/1, 2239/3,

2233/1,

2233/3

 

0,78.72

 

7.872

 

Drogi gminne

10

Rogaszyce

10,47,60, 133,

219,226,230,

275,283,355,373.

389, 392, 460,470, 489,

526,535,551, 554,549,569,576,

665,669,739,766,773

782,795,819,833,856,

872.,973/1,1006,

1012, 1018, 1040,,

1091/1 1107, 1111,

1113, 1123 , 1125,

1128, 1157,1162,

1169, 1170, 1174,

1182, 1183, 1189,

1192/1.

 

23.90.00

 

     254.100

 

Drogi gminne

11.

Kotowskie

40, 111, 120, 119,

168, 167, 29/1, 9,

19, 25, 44, 47, 50, 74, 141, 188, 191, 98/1

8,33.70

83.370

 Drogi gminne

 

 

Razem:

38.11.65

903.894,00

 

 

W okresie objętym informacją sprzedaliśmy na własność  7 lokali mieszkalnych za łączną kwotę :  138.179,67 zł,  oraz 6 działek  ( 3 budowlane i  3 przeznaczone pod aktywność gospodarczą) za łączną kwotę : 337.105,94 zł.

 

Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych w latach 2004-2005

 

Lp.

Opis mienia wg grup

Rodzajowych

Pow..

w ha

 

Pow. w ha

Wartość

gruntów 

Wartość

gruntów zł

Dynamika

    %

 

 

Stan na 30.06.2004

Stan na

30.06.2005

Stan na

30.06.2004

Stan na

30.06.2005

X

1.

Grunty rolne

178,26

178,88

 

138.225

144.425

104,49

2.

Drogi

142,68

178,80

1.616.531

1.987.823

122,97

3.

Lasy

1,88

1,88

 

7.120,00

7.120,00

100

4.

Place i tereny zielone

2,59

2,59

3.870

3.870,00

100

5.

Tereny rekreacyjne

29,93

29,93

148.186

148.186

100

6.

Działki bud.niezabu  -dowane.

41,65

41,65

222.033

243.438

109,64

7.

Działki budowlane

zabudowane

25,00

25,00

313.000

 

313.000

100

8.

Działki przemysłowo handlowe

10,12

7,93

730.800

508.800

69,62

9.

Inne

7,98

8,35

191.869

210.221

109,56

10.

Grunty Spóldzielni

Mieszkaniowej

10,97

10,97

766.100,00

766.100,00

100

 

11.

Ogółem grunty

488,66

485,98

4.137.734

4.332.983

104,72

12.

Budynki , obiekty

70,44

70,73

5.144.773,00

 

6.501.167,00

126

 

Spółki z  udziałem Miasta wg stanu na dzień 30.06.2005 r.

Lp.

Nazwa spółki

Wielkość kapitału

zakładowego spółki

Udział Miasta  w

kapitale spólłki %

1.

Zakład Energetyki Cieplnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1 977 000,00

100

2.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.406.628,70

100

3.

Wodociągi Ostrzeszowskie

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

15588000,00

100

4.

Zakład Oczyszczania Miasta

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

447000,00

100

5.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe  spółka

Z ograniczoną odpowiedzialnością

1.092.000

2,29

6.

„Strzegowa” spółka wodno ściekowa

4.941.000

58,04

  

Planowane dochody z mienia komunalnego w 2006 roku

 

Dział

Wyszczególnienie

 

Kwota

- zł -

 020

     LEŚNICTWO

1.        Dochody z dzierżawy

2.        dochody ze sprzedaży

 

28.210

3.710

24.500

 

100

      GÓRNICTWO  I  KOPALNICTWO

      1.  Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

 

4.000

700

     GÓRNICTWO I  KOPALNICTWO

1.        dochody z dzierżaw

2.        dochody z najmu

3.         wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste,

4.        wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku komunalnego

 

90.000

-

 

55.000

405.420

750

    ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

     1.Opłata targowa

 

85.000

756

     DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

     FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIA-

     DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

     1. Dywidenda od spółek

 

 

 

10.000

 

   
 OGÓŁEM  DOCHODY Z MIENIA

 

677.730

 

Zestawienie dzierżawionej powierzchni gruntów komunalnych wg stanu na dzień

30.06.2005 r.

 

Lp.

Sposób użytkowania

Wielkość dzierżawy w ha

Dochód

z dzierżawy

1.

Ogrody warzywne

0,35.24

1.416,40

2.

Grunty użytkowane rolniczo

36.59.45

5.046,20

3.

Grunty użytkowane jako stawy rybne

6,75.88

575,00

4.

Tereny handlowo – usługowe, komunikacja

0,36.75

48.075,50

5.

Grunty użytkowane jako wysypisko

śmieci

10,93,32

160,00

6.

Grunt wydzierżawiony pod garaże

0,07.69

6.933

7.

lokale mieszkalne i użytkowe

x

55.543,84

 

Ogółem

55,08.03

117.749,82

 

Dochód z dzierżawy mienia komunalnego ( gruntów rolnych, ogrodów warzywnych,

terenów handlowo,  usługowych, obiektów-lokali  użytkowych ) w roku 2005

wyniósł:  117.749,94 

 

    Pozycję tę stanowi nieruchomości zabudowane położone w Ostrzeszowie, przy ul. Kąpielowej 5,

oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:  1636, 1633/1,  1623/1, 1622/2, 1622/3, 1620/5 

o pow. łącznej  8,87.56 ha,  przekazana  na własność Miasta i Gminy Ostrzeszów  decyzją

Wojewody Kaliskiego  z dnia 10 stycznia 1996 r. Przedmiotowe nieruchomości  decyzją Zarządu

Miasta i Gminy Nr GPR 7228/3/30/99 z dn. 22.03.1999 r.  zostały przekazane na rzecz Ośrodka

Sportu i Rekreacji  w trwały zarząd, na czas nieoznaczony.

 

Wykaz gruntów  ( stan na dzień 30.06.2005  r.)

Nr  działki

 Powierzchnia działki

        ( ha )i

  Nr księgi wieczystej

 Położenie

1636

0,46.00

1872

Ostrzeszów, ul.

Kąpielowa 5

1633/1

1,27,29

1623/1

2,40.47

1622/2

0,05.92

1622/3

3,28.98

1620/5

1,38.90

1623/2

0,04.83

11379

1633/2

0,05.63

1622/6

1,33.20

30840

 

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU
  1. Wartość netto majątku ogółem

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na dzień 30.06.2004r.

Stan na dzień

30.06.2005r.

Zmiana

wartości

Dynamika

%

Struktura

%

1.

 

Rzeczowy majątek trwały

 

2.602..515,95

 

 

2.959.57,87

 

 

357.056,92

 

77

 

 

 

98,4

2.

Finansowy majątek

trwały

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

3.

Należności długoterminowe

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

4.

Wartości niematerialne

i prawne

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

5.

Mienie zlikwidowanych

jednostek

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

6.

 

Majątek obrotowy

 

57.463,61

 

45.594,33

 

- 11.869,28

 

79

 

1,60

 

 

Ogółem :

 

2.659.979,56

 

3.005.167,20

 

345.187,64

 

112

 

100

 

  1. Struktura majątku trwałego, zarządzanego przez OSiR

L.p.

Wyszczególnienie

Stan na 30.06.2004

Stan na

30.06.2005

Zmiana

wartości

 

Dynamika

%

 

Struktura

%

1.

 

Budynki lokale

 

2.556.075,52

 

2.916..378,34

 

360.302,82

 

114

 

98,6

2.

Obiekty inżynierii

lądowej i wodnej

 

-

 

-

 

-

 

-

 

3.

Kotły i maszyny

energetyczne

 

12.268,39

 

11.153,08

 

- 1.115,31

 

90

 

0,36

4.

Maszyny, urządzenia

i aparaty ogólnego zastosowania

 

 

5.094,00

 

 

4.245

 

 

- 849

 

 

83

 

 

0,14

5.

Specjalistyczne

maszyny, urządzenia

i aparaty

 

-

 

-

 

-

 

 

6.

Urządzenia

techniczne

 

606,50

 

-

 

- 606,50

 

-

 

-

7.

Środki transportowe

-

-

-

 

 

8.

Narzędzia, przyrządy,

ruchomości i wyposażenie

 

28.471,54

 

27.796,45

 

- 675,09

 

97

 

0,90

9.

Grunty

-

-

-

-

-

10.

Roboty w toku

-

-

-

-

-

 

11.

 

 

Drogi i mosty

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

Ogółem:

 

2.602.515,95

 

2.959.572,87

 

357.056,92

 

113

 

100

 

  1. Struktura pozostałego majątku trwałego zarządzanego przez OSiR

L.p

Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2004

Stan

na 30.06.2005

Zmiana

Wartości

Dynamika

%

I

finansowy majątek

trwały

 

-

 

-

 

-

 

-

1.

Udziały i akcje

-

-

-

-

2.

Papiery Wartościowe

-

-

-

-

3.

Udzielone pożyczki

długoterminowe

-

-

-

-

4.

Inne składniki finansowe

majątku

-

-

-

-

II.

Należności

długoterminowe

-

-

-

-

III.

Wartości   niematerialne

i prawne

-

-

-

-

IV.

Mienie zlikwidowanych

jednostek

-

-

-

-

 

Pozostały

majątek  razem

-

-

-

-

 

4. Struktura majątku obrotowego OSiR

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2004

 

Stan na

30.06.2005

Zmiana wartości

Dynamika

%

 

1.

Zapasy w tym:

-         materiały

-         półprodukty produkty

-         produkty gotowe

-         towary

-         zaliczki na poczet

       dostawców

 

9.469,58

2.345,08

 

 

7.124,50

9.061,69

2.814,31

 

 

6.247,38

      - 407,89

- 469,23

 

 

-  877,12

95

120

 

 

87

2.

Należności i roszczenia

w tym:

-         należności z tytułu dostaw i usług

-         należności

wewnątrz zakładowe

-         pozostałe należności

dochodzone w drodze

sądowej

-         należności z tytułu

podatków, dotacji

i ubezpieczeń

społecznych

 

 

31.428,44

 

 

22.733,19

 

 

8.695,25

 

6.642,18

 

 

6.642,18

 

 

-

 

 

1.306,99

 

      - 24.786,26

 

 

    -16.091,01

 

 

-         8.695,25

 

 

1.306,99

 

 

 

 

21

 

 

29

 

 

-

 

 

-

3.

Papiery wartościowe

przeznaczone do

obrotu w tym:

-         udziały lub akcje

-         inne

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

4.

Środki pieniężne w tym:

-         kasie

-         w banku

-         inne środki ( weksle,

czeki)

16.565,59

2.341,24

14.224,35

29.890,46

3.601,01

26.289,45

13.324,87

1.259,77

12.065,10

180

153

184

 

 

Razem 1, 2, 3, 4

 

57.463,61

 

45.594,33

 

- 11.869,28

 

79

 

Pozycję stanowią  obiekty Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, w skład, którego wchodzą następujące nieruchomości::

    b/  Kinoteatr „PIAST” -  położony w Ostrzeszowie, przy ul. Gorgolewskiego,

 

Wykaz gruntów (stan na dzień 30.06.2005 r.)

 

 Nr działki

Powierzchni działki

        ( ha )

Nr księgi

wieczystej

Położenie

UWAGI

2316//5

0,13.44

39443

Ostrzeszów, ul.

Gorgolewskiego

Kinoteatr „PIAST”

2316/9

0,00.81

39443

2316/7

0,11.66

39443

2316/10

0,00.98

39443

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU

 
1.      Wartość netto majątku ogółem zarządzanego  przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2004 r

Stan na

30.06.2005r.

 

Zmiana

wartości

Dynamika

%

Struktura

%

1.

Rzeczowy majątek

trwały

 

238.420,63

 

333.180,53

 

 

94.759,90

 

139

 

83,1

2.

Finansowy majątek

trwały

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

3.

Należności długoterminowe

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

4.

Wartości niematerialne

I prawne

 

2.778,81

 

2.506,01

 

- 272,80

 

90,1

 

0,60

5.

Mienie zlikwidowanych

jednostek

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

6.

Majątek obrotowy

 

34.415,11

 

65.380,55

 

30.965,44

 

189

 

16,3

 

 

Ogółem:

 

275.614,44

 

401.067,09

 

125.452,55

 

145

 

100

 

 

Zestawienie: Struktura majątku trwałego   zł , zarządzanego przez  OCK

                              

L.p

 Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2004r

Stan na

30.06.2005r

Zmiana

wartości

Dynamika

%

Struktura

%

1.

Budynki i budowle

213.380,36

206.544,80

- 6.835,56

97

61,9

2

Obiekty inżynierii

Lądowej i wodnej

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

3.

Kotły i maszyny

energetyczne

 

7.433,61

 

6.754,89

 

- 678,72

 

91

 

2,05

4.

Maszyny  urządzenia

i aparaty ogólnego

zastosowania

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

5.

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

6

Urządzenia techniczne

 

-

 

2.471,96

 

2.471,96

 

-

 

0,76

7.

Środki transportowe

-

-

-

-

-

8.

Narzędzi, przyrządy

ruchomości

i wyposażenie

 

17.606,66

 

22.970,51

 

5.363,85

 

130

 

6,89

9.

Grunty

-

-

-

-

-

10

Roboty w toku

-

94.438,37

94.438,37

-

28,4

11.

Drogi i mosty

-

-

-

-

-

 

 

Ogółem

 

238.420,63

 

333.180,53

 

94.759,90

 

14

 

100

  

Struktura pozostałego majątku trwałego zł, OCK

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan  na

30.06.2004r

Stan na

30.06.2005r

Zmiana

wartości

Dynamika

%

I.

Finansowy majątek trwały

-

-

-

-

1.

Udziały i akcje

-

-

-

-

2.

Papiery wartościowe

-

-

-

-

3.

Udzielone pożyczki

długoterminowe

 

-

 

-

 

-

 

-

5.

Inne składniki finansowe

majątku

 

-

 

-

 

-

 

-

II.

Należności długoterminowe

-

-

-

-

III.

Wartości niematerialne i

Prawne

 

2.778,81

 

2.506,01

 

- 272,80

 

90

IV.

Mienie zlikwidowanych jednostek

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

Pozostały majątek razem

 

2.778,81

 

2.506,01

 

- 272,80

 

90

 

4. Struktura majątku obrotowego Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2004r.

Stan  na

30.06.2005 r

Zmiana wartości

Dynamika

%

 

1.

Zapasy w tym:

-          materiały

-          półprodukty produkty

-          produkty gotowe

-          towary

-          zaliczki na poczet

       dostawców

 

25.133,84

21.364,33

-

-

3.769,51

-

13.156,42

8.360,05

-

863,63

3.932,74

-

- 11.977,42

- 13.004,28

-

863,63

163,23

-

52

39

 

-

104

2.

Należności i roszczenia

w tym:

-          należności z tytułu dostaw i usług

-          należności

wewnątrz zakładowe

-          pozostałe należności

dochodzone w drodze

sądowej

-          należności z tytułu

podatków, dotacji

i ubezpieczeń

społecznych

 

6.616,80

 

1.265,84

 

5.350,96

 

-

 

 

-

 

13.061,09

 

5.914,30

 

-

 

-

 

 

7.146,79

6.444.29

 

4.648,46

 

- 5.350,96

 

-

 

 

7.146,79

 

 

 

197

 

476

 

-

 

-

 

 

-

3.

Papiery wartościowe

przeznaczone do

obrotu w tym:

-          udziały lub akcje

-          inne

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

4.

Środki pieniężne w tym:

-          kasie

-          w banku

-          inne środki ( weksle,

czeki)

2.664,47

188,31

2.476,16

39.163,04

2.010,63

37.152,41

36.498,57

1.822,32

34.676,25

146

106

150

 

 

Razem 1, 2, 3, 4

 

34.415,55

 

65.380,55

 

30.965,44

 

189


Pozycję stanowią  obiekty Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów, im. St. Czernika , pl. Borek 17,  w skład, którego  wchodzą następujące nieruchomości::

    a/  obiekt biblioteki i publicznej przekazany na rzecz Miasta i Gminy  Ostrzeszów w drodze komunalizacji

Wykaz gruntów ( stan na dzień  30.06. 2005 r

.

  Nr działki

   Powierzchnia  działki

 Nr księgi wieczystej

Położenie

UWAGI

2312/1