INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

 

 

MIASTO I GMINA OSTRZESZÓW

 

 

STAN  NA  DZIEŃ  30 CZERWCA  2004 ROKU

 

  

Pozycja zawiera majątek zarządzany bezpośrednio przez Miasto i Gminę Ostrzeszów

Wartość netto majątku gminy zł

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2003 r

Stan na

30.06.2004 r

Zmiana wartości

Dynami- ka

Struktura

1.

Rzeczowy majątek trwały

 

14.250.192

 

16.820.927

 

2.570.735

 

118

 

42,47

2.

Finansowy majątek

trwały

 

22.080.890

 

22.162.246

 

81.356

 

100

 

56,32

3.

Należności długoterminowe

 

1.183

 

1.183

 

-

 

-

 

-

4.

Wartości niematerialne i prawne

 

45.946

 

54.687

 

8.741

 

119

 

0,14

5.

Mienie zlikwidowanych

jednostek

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

6.

Majątek obrotowy

642.967

310.697

 -  332.270

 

0,8

 

Ogółem

37.021.178

39.349.740

 2.328.562

106

100

Struktura majątku trwałego gminy zł 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2003 r

Stan na

30.06.2004 r

Zmiana

wartości

Dynamika

Struktura

1.

Budynki i lokale

5.144.773

6.501.167

1356.394

126

32,4

2.

Obiekty inżynierii

lądowej i wodnej

 

6.090.273

 

4..114.685

 

- 1.975.588

 

68

 

20,5

3.

Kotły i maszyny

energetyczne

 

137.758

 

137.758

 

-

 

 

0,70

4.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego

zastosowania

 

260.788

 

260.788

 

-

 

-

 

 

1,30

5.

Specjalistyczne

maszyny, urządzenia i aparaty

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

6.

Urządzenia techniczne

 

58.850

 

58.850

 

-

 

-

 

0,30

7.

Środki

transportowe

 

286.821

 

286.821

 

-

 

-

 

1,40

8.

Narzędzia,

Przyrządy,

Nieruchomości

i wyposażenie

 

 

81.933

 

 

81.933

 

 

-

 

 

-

 

 

0,40

9.

Grunty

 

3.461.267

 

 

4.137.734

 

676.467

 

119

 

20,6

10.

Roboty w toku

1.512.978

743.260

- 769.718

 

3,70

11

Drogi i mosty

-

3.761.747

3.761.747

-

18,7

 

OGÓŁEM

 

17.035.441

 

20.084.743

 

3.049.302

 

118

 

100

 

Struktura pozostałego majątku  gminy  ( zł)

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2003r

Stan na

30.06.2004r

Zmiana

wartości

Dynamika

Struktura

I.

Finansowy

majątek trwały

 

22.080.890

 

22.162.246

 

81.356

 

100

 

99,70

1.

Udziały i akcje

22.080.890

22.162.246

81.356

100

x

2.

Papiery wartościowe

-

-

-

        -

-

3

Udzielone pożyczki

długoterminowe

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

4.

Inne składniki

majątku

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

II

Należności długoterminowe

 

1.183

 

1.183

 

-

 

-

 

x

III

Wartości niematerialne

i prawne

 

45.946

 

54.687

 

8.741

 

119

 

0,30

IV

Mienie zlikwidowanych jednostek

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Pozostały majątek

Razem

 

22.128.019

 

22.218.116

 

9.0097

 

100

 

100

 

Struktura majątku obrotowego gminy w zł

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2003r

Stan na

30.06.2004r

Zmiana

wartości

Dynamika

1.

Zapasy w tym

-         materiały

-         półprodukty i

produkty w toku

-         produkty gotowe

-         towary

-         zaliczki na poczet

     dostawców

 

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

2.

Należności i

roszczenia w tym:

-         należn. z tytułu dostaw

-         należn. wewnątrz zakładowe

-         pozostałe należności

-         należności dochodzone w drodze

sądowej

-         należności z tytułu

podatków, dotacji

    i ubez. społecznych

 

1.183

-

 

-

-

 

 

1.183

 

 

 

1.183

-

 

-

-

 

 

1.183

 

-

-

 

-

-

 

 

-

 

 

-

 

-

-

 

 

-

3.

Papiery wartościowe

przeznaczone do obrotu

w tym:

-         udziały i akcje

-         inne

 

-

 

-

-

 

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

4

Środki pieniężne w tym:

-         w kasie

-         w banku

-         inne środki( weksle,

czeki)

642.967

200

632.367

10.400

310.697

2.740

300.097

7.860

-         332.270

2.540

-         332.270

-         2.540

48,3

1,3

47,4

75,5

5

RAZEM 1,2,3,4

644.150

311.880

-322.70

48

 

 

 

Opis majątku trwałego gminy wg KRST

 

Lp.

GRUPA

Stan na

A

30.06.2003

B

30.06.2004

Jedn .

Miary

Ilość

Wartość

początkowa

     ( zł )

Dotychczasowe

umorzenie

    ( zł )

Wartość

netto

    ( zł )

    %

zużycia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

01

Budynki i lokale

A

 

B

szt.

 

szt.

58

 

59

5.144.773

 

6.501.167

1.437.756

 

1.513.439

3.707.008

 

4.987.728

27,9

 

23,3

2..

02

Obiekty

inżynierii

lądowej

i wodnej

A

 

 

B

szt

 

 

szt

32

 

 

38

 

6.090.272

 

 

7.876.432

785.842

 

 

1.108.445

5.304.430

 

 

6.767.987

12,9

 

 

14,1

3.

03

Kotły i

maszyny

energetyczne

A

 

 

B

szt

 

 

szt..

3

 

 

3

137.758

 

 

137.758

30.283

 

 

39.926

107.475

 

 

97.832

22,0

 

 

28,9

4.

04

Maszyny

urządzenia

i aparaty

ogólnego

zastosowania

A

 

 

 

B

szt.

 

 

 

szt.

93

 

 

 

93

260.788

 

 

 

260.788

210.332

 

 

 

243.028

50.456

 

 

 

17.760

80,7

 

 

 

93,2

5.

05

Specjalne

maszyny

urządzenia

i aparaty

A

 

 

B

szt.

 

 

szt.

 

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

6.

06

Urządzenia techniczne

A

 

B

szt.

 

szt.

6

 

6

58.850

 

58.850

29.796

 

 

35.680

29.054

 

23.170

50,6

 

60,6

7.

07

Środki

transportowe

A

 

B

szt.

 

.szt.

10

 

10

286.821

 

286.821

222.505

 

 245.916

64.316

 

40.905

50,6

 

85,7

8.

08

Narzędzia

Przyrządy

Nieruchomości

i wyposażenie

A

 

 

B

szt.

 

 

szt.

6

 

 

6

81.933

 

 

81.933

68.726

 

 

 

77.382

13.207

 

 

4.551

83,9

 

 

94,5

 

RAZEM

A

 

B

X

 

X

 

12.061.195

 

15.203.749

2.785.249

 

3.263.816

9.275.946

 

11.939.933

23,1

 

21,5

 

 

GRUNTY  SKOMUNALIZOWANE, NABYTE,  WG RODZAJU UŻYTKOWANIA

W LATACH  2003 -2004

 

Lp

Wyszczególnienie

Powierzchnia

komunalizowana

w okresie

30.06.2003 r..

30.06.2004 r.

Całkowita powierzchnia

stan na

30.06.2003 r.

Całkowita

powierzchnia

stan na

30.06.2004 r.

1

2

3

4

5

I

Grunty ogółem

 

24,31

443,35

488,66

1.

Grunty rolne

           1,60

176,66

178,26

2.

Drogi

21,90

100,78

142,68

3.

Lasy

-

1,88

1,88

4.

Place i tereny zielone

-

2,59

2,59

5.

Tereny rekreacyjne

0,37

28,60

29,97

6.

Działki budowlane niezab.

0,15

41,46

41,61

7.

Działki budowlane zabudow.

-

62,60

62,60

8.

Działki przemysłowo –handl.

-

10,12

10,12

9.

inne w tym garaże

0,29

7,69

7,98

10

Spółdzielnia Mieszkaniowa

-

10,97

        10,97

II

Obiekty ogółem

 

0,47

70,18

70,44

1.

Budynki mieszkalne

-

16,28

16,28

2.

Budowle

-

1,52

1,52

3.

Obiekty przedszkolne

-

3,92

3,92

4.

Obiekty kultury

-

0,65

0,44

5.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

-

8,88

8,88

6.

Placówki handl. usług

-

4,00

4,00

7.

Inne w tym ob. szkolne

0,47

34,93

         35,40

 

 

 Ogółem  I + II

 

24,78

 

513.53

 

559,10

 

Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych w latach 2003-2004

 

Lp.

Opis mienia wg grup

Rodzajowych

Pow..

w ha

 

Pow. w ha

Wartość

gruntów 

Wartość

gruntów zł

Dynamika

    %

 

 

Stan na 30.06.2003

Stan na

30.06.2004

Stan na

30.06.2003

Stan na

30.06.2004

X

1.

Grunty rolne

176.66

178,26

 

137.325,00

138.225,00

101

2.

Drogi

100,78

142,68

995.166,00

1.616.531

162

3.

Lasy

1,88

1,88

 

7.120,00

7.120,00

100

4.

Place i tereny zielone

2,59

2,59

3.870,00

3.870,00

100

5.

Tereny rekreacyjne

28,60

29,97

129.834,00

148.186

114

6.

Działki bud.niezabu  -dowane.

41,46

41,61

200,583,00

222.033,00

110

7.

Działki budowlane

niezabudowane

62,60

62,60

313.000,00

 

313.000,00

100

8.

Działki przemysłowo handlowe

10,12

10,12

730.800,00

730.800,00

100

9.

Inne

7,69

7,98

177.469,00

 

191.869,00

108

10

Gunty Spóldzielni

Mieszkaniowej

10.97

10.97

766.100,00

766.100,00

100

 

11

Ogółem grunty

443,35

488.66

3.461.267,00

 

4.137.734,00

119

12

Budynki , obiekty

70,18

70,44

5.144.773,00

 

6.501.167,00

126

 

Spółki z  udziałem Miasta wg stanu na dzień 30.06.2004 r.

 

Lp.

Nazwa spółki

Wielkość kapitału

zakładowego spółki

Udział Miasta  w

kapitale spólłki %

1.

Zakład Energetyki Cieplnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1 977 000,00

100

2.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3 750 100,00

100

3.

Wodociągi Ostrzeszowskie

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

14 988 000,00

100

4.

Zakład Oczyszczania Miasta

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

296 800,00

100

5.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe  spółka

Z ograniczoną odpowiedzialnością

1.092.000

2,29

6.

„Strzegowa” spółka wodno ściekowa

4.823.000

58,04

 

 

Planowane dochody z mienia komunalnego w 2005 roku

 

 

Dział

Wyszczególnienie

 

Kwota 

 020

     LEŚNICTWO

1.        Dochody z dzierżawy

2.        dochody ze sprzedaży

 

 

3.710,-

35.600,-

 

100

      GÓRNICTWO  I  KOPALNICTWO

      1.  Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

 

7.100,-

700

     GÓRNICTWO I  KOPALNICTWO

1.        dochody z dzierżaw

2.        dochody z najmu

3.         wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste,

4.        wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku komunalnego

 

90.000,-

-

55.000,-

            479.368,-

 

 

 

750

    ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

     1.Opłata za korzystanie ze stołów targowych

 

-

756

     DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

     FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIA-

     DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

     1. Dywidenda od spółek

 

 

 

3.019,-

 

  
 OGÓŁEM  DOCHODY Z MIENIA

 

673.797,-

 

 

Zestawienie dzierżawionej powierzchni gruntów komunalnych wg stanu na dzień

30.06.2004r.

Lp.

Sposób użytkowania

Wielkość dzierżawy w ha

Dochód

z dzierżawy

1.

Ogrody warzywne

1,06.82

1.919

 

2.

Grunty użytkowane rolniczo

42,46.96

4.188,70

3.

Grunty użytkowane jako stawy rybne

6,75.88

556

4.

Tereny handlowo – usługowe, komunikacja

2,08.25

41.490,44

5.

Grunty użytkowane jako wysypisko

śmieci

10,93,32

320,16

6.

Grunt wydzierżawiony pod garaże

0,07.77

5.757

7..

lokale mieszkalne i użytkowe

x

49.762,08

 

Ogółem

68.70.22

103.993,38

 

Dochód z dzierżawy mienia komunalnego ( gruntów rolnych, ogrodów warzywnych,

terenów handlowo,  usługowych, obiektów-lokali  użytkowych ) w roku 2004

wyniósł: 103.993,38 zł

 

 

MAJATEK ZARZĄDZANY W SPOSÓB POŚREDNI

PRZEZ MIASTO I GMINĘ OSTRZESZÓW

 

 

Majątek Zarządzany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie

 

    Pozycję tę stanowi nieruchomości zabudowane położone w Ostrzeszowie, przy ul. Kąpielowej 5,

oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:  1636, 1633/1,  1623/1, 1622/2, 1622/3, 1620/5 

o pow. łącznej  8,87.56 ha,  przekazana  na własność Miasta i Gminy Ostrzeszów  decyzją

Wojewody Kaliskiego  z dnia 10 stycznia 1996 r. Przedmiotowe nieruchomości  decyzją Zarządu

Miasta i Gminy Nr GPR 7228/3/30/99 z dn. 22.03.1999 r.  zostały przekazane na rzecz Ośrodka

Sportu i Rekreacji  w trwały zarząd, na czas nieoznaczony.

 

Wykaz gruntów  ( stan na dzień 30.06.2004  r.)

Nr  działki

 Powierzchnia działki

        ( ha )i

  Nr księgi wieczystej

 Położenie

1636

0,46.00

1872

Ostrzeszów, ul.

Kąpielowa 5

1633/1

1,27,29

1623/1

2,40.47

1622/2

0,05.92

1622/3

3,28.98

1620/5

1,38.90

1623/2

0,04.83

11379

1633/2

0,05.63

1622/6

1,33.20

30840

 

 

 

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU
  1. Wartość netto majątku ogółem

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na dzień 30.06.2003r.

Stan na dzień

30.06.2004 r.

Zmiana

wartości

Dynamika

Struktura

1.

 

Rzeczowy majątek trwały

 

2.555.139,78

 

 

2.602.515,95

 

47.376,17

 

101

 

98

2.

Finansowy majątek

trwały

-

-

-

 

-

-

3.

Należności długoterminowe

-

-

-

-

-

4.

Wartości niematerialne

i prawne

-

-

-

-

-

5.

Mienie zlikwidowanych

jednostek

-

-

-

-

-

6.

Majątek obrotowy

64.111,18

57.463,61

- 6.647,57

148

2,0

 

 

Ogółem :

 

2.619.250,96

 

2.659.979,56

 

40.728,60

 

101

 

100

 

  

  1. Struktura majątku trwałego.

 

L.p.

Wyszczególnienie

Stan na 30.06.2003r

Stan na

30.06.2004r

Zmiana

wartości

Dynamika

Struktura

 

1.

 

Budynki lokale

 

2.490.538,90

 

2.556.075,52

 

65.536,62

 

102

 

98,3

2.

Obiekty inżynierii

lądowej i wodnej

-

 

-

-

-

-

3.

Kotły i maszyny

energetyczne

 

13.383,70

 

12.268,39

 

- 1.115,31

 

92

 

0,5

4.

Maszyny, urządzenia

i aparaty ogólnego zastosowania

 

5.943

 

5.094

 

- 849

 

86

 

x

5.

Specjalistyczne

maszyny, urządzenia

i aparaty

-

-

-

 

-

6.

Urządzenia

techniczne

 

1.516,25

 

606,50

 

-909,75

 

40

 

0,1

 

7.

 

Środki transportowe

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

8.

Narzędzia, przyrządy,

ruchomości i wyposażenie

 

43.757,93

 

28.471,54

 

- 15.286,39

 

65

 

1,1

9.

Grunty

-

-

-

-

 

10.

Roboty w toku

-

-

-

-

 

11.

Drogi i mosty

-

-

-

-

 

 

 

Ogółem:

 

2.555.139,78

 

2.602.515,95

 

47.376,17

 

101

 

100

 

 

  1. Struktura pozostałego majątku trwałego

 

L.p

Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2003 r.

Stan

na 30.06.2004 r.

Zmiana

Wartości

Dynamika

I

finansowy majątek

trwały

-

 

-

 

-

 

-

1.

Udziały i akcje

-

-

-

-

2.

Papiery Wartościowe

-

-

 

-

 

-

3.

Udzielone pożyczki

długoterminowe

-

-

 

-

-

 

4.

Inne składniki finansowe

majątku

-

-

-

 

-

II.

Należności

długoterminowe

-

-

-

-

III.

Wartości   niematerialne

i prawne

-

-

-

-

IV.

Mienie zlikwidowanych

jednostek

-

-

-

-

 

Pozostały

majątek  razem

-

-

-

-

 

 

3. Struktura majątku obrotowego

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2003 r.

 

Stan na

30.06.2004 r.

Zmiana wartości

Dynamika

 

 

1.

Zapasy w tym:

-          materiały

-          półprodukty produkty

-          produkty gotowe

-          towary

-          zaliczki na poczet

       dostawców

 

10..199.84

2.556,77

-

-

7.643,07

 

-

9.469,58

2.345,08

-

-

7.124,50

 

-

 

- 730,26

-211,69

-

-

- 518,57

 

-

93

92

 

 

93

2.

Należności i roszczenia

w tym:

-          należności z tytułu dostaw i usług

-          należności

wewnątrz zakładowe

-          pozostałe należności

dochodzone w drodze

sądowej

-          należności z tytułu

podatków, dotacji

i ubezpieczeń

społecznych

 

26.497,10

 

 

20.431,21

-

 

6.065,89

 

-

 

 

 

-

31.428,44

 

 

22.733,19

-

 

8.695,25

 

-

 

 

 

-

4.931,34

 

 

2.301,98

-

 

2.629,36

 

-           

 

 

 

-

119

 

 

111

 

 

143

-

 

 

 

-

3.

Papiery wartościowe

przeznaczone do

obrotu w tym:

-          udziały lub akcje

-          inne

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

4.

Środki pieniężne w tym:

-          kasie

-          w banku

-          inne środki ( weksle,

czeki)

27.414,24

2.779,86

24.634,38

-

  16.565,59

2341,24

14.224,35

-

- 10.848,65

         - 438,62

-10.410,03

-

60,4

96

185

 

 

 

Razem 1, 2, 3, 4

 

64.111,18

 

57.463,61

 

- 6.647,57

 

90

 

Pozycję stanowią  obiekty Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, w skład, którego wchodzą następujące nieruchomości::

    b/  Kinoteatr „PIAST” -  położony w Ostrzeszowie, przy ul. Gorgolewskiego,

Wykaz gruntów (stan na dzień 30.06.2003 r.)

 Nr działki

Powierzchni działki

        ( ha )

Nr księgi

Wieczystej

Położenie

UWAGI

2316//5

0,13.44

39443

Ostrzeszów, ul.

Gorgolewskiego

Kinoteatr „PIAST”

2316/9

0,00.81

39443

2316/7

0,11.66

39443

2316/10

0,00.98

39443

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU

1.       Wartość netto majątku ogółem

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2003 r.

Stan na

30.06.2004 r.

 

Zmiana

wartości

Dynamika

Struktura

1.

Rzeczowy majątek

trwały

 

434.081,42

 

238.420,63

 

- 195.660,79

 

55

 

87

2.

Finansowy majątek

trwały

-

-

-

-

-

3.

Należności długoterminowe

-

-

-

-

-

4.

Wartości niematerialne

I prawne

-

 

2.778,81

 

2.778,81

-

-

5.

Mienie zlikwidowanych

jednostek

-

-

-

-

-

6.

Majątek obrotowy

 

18.399,11

 

34.415,11

 

16.016

 

187

 

13

 

 

Ogółem:

 

452.480,53

 

275.614,55

 

- 176.865,98

 

61

 

100

 

Zestawienie:  Struktura majątku trwałego                            

L.p

 Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2003 r.

Stan na

30.06.2004 r.

Zmiana

wartości

Dynamika

Struktura

1.

Budynki i budowle

416.357,22

213.380,36

- 202.976,86

51,2

89,5

2

Obiekty inżynierii

Lądowej i wodnej

-

-

-

-

-

3.

Kotły i maszyny

energetyczne

 

13.681,91

 

7.433,61

 

- 6.248,30

 

54,3

 

3,12

4.

Maszyny  urządzenia

i aparaty ogólnego

zastosowania

-

-

-

-

-

5.

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

-

-

-

-

-

6

Urządzenia techniczne

-

-

-

-

-

7.

Środki transportowe

-

-

-

-

-

8.

Narzędzi, przyrządy

ruchomości

i wyposażenie

 

4.042,29

 

17.606,66

 

13.564,37

 

43,7

 

7,38

9.

Grunty

-

-

-

-

-

100

Roboty w toku

-

-

-

-

-

10

Drogi i mosty

-

-

-

 

-

 

 

Ogółem

 

434.081,42

 

238.420,63

 

- 195.660,79

 

54,9

 

100

 

 

Struktura pozostałego majątku trwałego zł

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan  na

30.06.2003 r.

Stan na

30.06.2004 r

Zmiana

wartości

Dynamika

I.

Finansowy majątek trwały

-

-

-

-

1.

Udziały i akcje

-

-

-

-

2.

Papiery wartościowe

-

-

-

-

3.

Udzielone pożyczki

długoterminowe

-

-

-

-

5.

Inne składniki finansowe

Majątku

-

-

-

-

II.

Należności długoterminowe

-

-

-

-

III.

Wartości niematerialne i

Prawne

-

 

2.778,81

 

2.778,81

-

IV.

Mienie zlikwidowanych jednostek

-

-

-

-

 

 

Pozostały majątek razem

 

 

 

2.778,81

 

2.778,81

-

 

 

 

4. Struktura majątku obrotowego

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2003 r.

 

Stan  na

30.06.2004 r

Zmiana wartości

Dynamika

 

 

1.

Zapasy w tym:

-          materiały

-          półprodukty produkty

-          produkty gotowe

-          towary

-          zaliczki na poczet

       dostawców

 

13.446,31

10.030,70

-

-

3.415,61

-

 

25.133,84

21.364,33

-

-

3.769,51

-

11.687,53

11.333.63

-

-

353,90

-

186

212

 

 

110

2.

Należności i roszczenia

w tym:

-          należności z tytułu dostaw i usług

-          należności

wewnątrz zakładowe

-          pozostałe należności

dochodzone w drodze

sądowej

-          należności z tytułu

podatków, dotacji

i ubezpieczeń

społecznych

 

1.025,64

 

 

1.025,64

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

6.616,80

 

 

1.265,84

 

5.350,96

 

-

 

-

 

 

-

 

5.591,16

 

 

240,20

 

5.350,96

 

-

 

-

 

-

-

60

 

 

123

 

x

 

-

 

-

 

-

-

3.

Papiery wartościowe

przeznaczone do

obrotu w tym:

-          udziały lub akcje

-          inne

-

 

 

-

 

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

4.

Środki pieniężne w tym:

-          kasie

-          w banku

-          inne środki ( weksle,

czeki)

3.927,16

406,43

3.520,73

2.664,47

188,31

2.476,16

- 1.262,69

218,12

1.045,57

67

46

70

 

 

Razem 1, 2, 3, 4

 

18.399,11

 

34.415,11

 

16.016

 

187


 

Pozycję stanowią  obiekty Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów, im. St. Czernika , pl. Borek 17,  w skład, którego  wchodzą następujące nieruchomości::

    a/  obiekt biblioteki i publicznej przekazany na rzecz Miasta i Gminy  Ostrzeszów w drodze komunalizacji

Wykaz gruntów ( stan na dzień  30.06. 2003 r

.

  Nr działki

   Powierzchnia  działki

 Nr księgi wieczystej

Położenie

UWAGI

2312/1

0,04.90

38676

Ostrzeszów

Ul. Piastowska

Biblioteka Publiczna

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU

 

2.       Wartość netto majątku ogółem

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2003 r.

Stan na

30.06.2004 r.

 

Zmiana

wartości

Dynamika

Struktura

1.

Rzeczowy majątek

trwały

 

109.687,03

 

100.783,76

 

-8.903,27

 

91

 

87,4

2.

Finansowy majątek

trwały

-

-

-

-

-

3.

Należności długoterminowe

-

-

-

-

-

4.

Wartości niematerialne

I prawne

 

476

 

3.984

 

3.508

 

84

 

3,50

5.

Mienie zlikwidowanych

jednostek

-

-

-

-

-

6.

Majątek obrotowy

 

150.567,99

 

10.555,71

 

-140.012,28

 

7

 

9,10

 

 

Ogółem:

 

260.731,02

 

115.323,47

 

145.407,55

 

44

 

100

 

 

  1. Struktura pozostałego majątku trwałego

 

L.p

Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2003 r.

Stan

na 30.06.2004 r.

Zmiana

Wartości

Dynamika

I

finansowy majątek

trwały

-

 

-

 

-

 

-

1.

Udziały i akcje

-

-

-

-

2.

Papiery Wartościowe

-

-

 

-

 

-

3.

Udzielone pożyczki

długoterminowe

-

-

 

-

-

 

4.

Inne składniki finansowe

majątku

-

-

-

 

-

II.

Należności

długoterminowe

-

-

-

-

III.

Wartości   niematerialne

i prawne

476

3.984

3.508

x