Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 r.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło rozpoczęcie naboru wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego. Gmina składa wniosek do właściwego Wojewody wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego  w terminie do 16 listopada 2023 r. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)     dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2)     osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100, z późn.zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością poprzez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Uczestnik Programu, któremu zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację tej usługi. Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu, której wzór stanowi załącznik nr 7.

Zasady przyznania ww. pomocy, limit godzinowy oraz zakres usług opieki wytchnieniowej zostały zamieszczone w komunikacie oraz ogłoszeniu o naborze wniosków na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, link do strony:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie informuje, że osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024r. proszone są o uzupełnienie załączonego do Programu formularza Nr 7. Wypełniony druk formularza należy dostarczyć do MGOPS w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów  (parter Urzędu Miasta i Gminy):

- osobiście w siedzibie MGOPS pok. 007, w godzinach urzędowania 7.00 -15.00, od poniedziałku do piątku,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgops@ostrzeszow.pl

- odbiór bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej uzyskaniem wsparcia   w ramach Programu po uprzednim zgłoszeniu pod nr 62 732 06 67,

- drogą elektroniczną identyfikator EPUAP: e7d9mv37dr

Zgłoszenia przyjmowane będą do 13.11.2023 r.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Wioletta Gruszczyńska - Koordynator MGOPS  w Ostrzeszowie, tel. 62 732 06 67

Realizacja Programu w 2024 r. zostanie uruchomiona w przypadku pozytywnie przeprowadzonego naboru oraz podpisania umowy na jego realizację przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie.