Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Olszyna polegająca na budowie chodnika".