Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ostrzeszów został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/151/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku.


Programy ochrony środowiska tworzone są na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Program jest instrumentem służącym bardziej efektywnemu zarządzaniu ochroną środowiska i ma zapewniać koordynację działań podejmowanych w tym samym zakresie na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej.

      Celem  wszystkich  programów  ochrony  środowiska, w tym gminnego, jest realizacja polityki ekologicznej państwa zmierzającej do zrównoważenia gospodarczego i społecznego rozwoju kraju z celami ochrony środowiska. Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Ostrzeszów zawiera szczegółową charakterystykę obecnego stanu środowiska na terenie całej gminy, na podstawie której zostały określone cele strategiczne i zadania priorytetowe umożliwiające poprawę jakości poszczególnych elementów środowiska. Polityka ekologiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów kształtowana będzie w oparciu o cele długo- i krótkoterminowe, zawarte w opracowaniu. Dla ich osiągnięcia, będą realizowane działania w różnych sektorach gospodarczych, określone jako zadania priorytetowe. Proponowane kierunki maja zapewnić zrównoważony rozwój gminy. Program opisuje także instrumenty realizacji zamierzonych zadań, sposób zarządzania i wdrażania programu.

      
        Projekt programu ochrony środowiska przedłożony został do zaopiniowania zarządowi powiatu.
Realizacja zamierzonych  celów programu podlega monitorowaniu. Burmistrz Miasta i Gminy sporządza co dwa lata i przedkłada radzie sprawozdanie z realizacji programu.