<>

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  A
o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbędzie się 18 lutego 2021 roku /czwartek/, godz. 730 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2020 rok.

3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
/-/ Jacek Skórski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa odbędzie się 22 lutego 2021 roku /poniedziałek/, godz. 900 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Bieżąca informacja o sytuacji finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów.

3. Informacja Burmistrza dotycząca wniosków pozabudżetowych na 2021 rok.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Przestrzegania Prawa
/-/ Wiesława Wysota

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa odbędzie się 23 lutego 2021 roku /wtorek/, godz. 900 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Uszczegółowienie zadań ujętych w budżecie na 2021 rok w Dziale 600 i w Dziale 900 (budowa i remonty dróg oraz oświetlenie).

3. Zaopiniowanie projektów uchwał.

4. Informacje burmistrza o podejmowanych działaniach między posiedzeniami komisji, przebiegu prac remontowych, inwestycjach, sprzedażach, kupnie, itp.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie.


Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
/-/ Krystyna Rajska