DANE PODSTAWOWE

 

 

Wydziałem kieruje: Dawid Calik  - naczelnik
tel. 62 732 06 28

III piętro, pokój nr 307

e-mail: ksk.naczelnik@ostrzeszow.pl

 

Pozostałe stanowiska wydziału:

 

III piętro, pokój nr 306

tel. 62 732  06  28

e-mail: ksk.srodowisko1@ostrzeszow.pl

e-mail: ksk.srodowisko2@ostrzeszow.pl

 

III piętro, pokój nr 303

tel. 62 732  06  11

e-mail: ksk.odpady@ostrzeszow.pl

 

Tu prowadzone są sprawy w zakresie:

- w zakresie kształtowania środowiska,

- w zakresie zieleni miejskiej i zadrzewień,

-  w zakresie spraw komunalnych,

- dbałość o miejsca pamięci narodowej, pomniki i mogiły wojenne,

- prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką leśną w lasach
 
stanowiących własność Miasta i Gminy,

- prowadzenie spraw w zakresie myślistwa i łowiectwa,

- prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy.

 

 

ZADANIA WYDZIAŁU

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I SPRAW KOMUNALNYCH

Do zadań wydziału należy:

1) w zakresie kształtowania środowiska:

a) ochrona środowiska przed zanieczyszczaniem i odpadami,

b) obsługa systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

c) ochrona wód i gruntu przed zanieczyszczeniami,

d) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ekologii,

e) prowadzenie spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska,

f) utrzymanie czystości i porządku przez podmioty inne niż gmina,

g) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne,

h) przygotowanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

i) prowadzenie spraw związanych z bezdomnością zwierząt,

j) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

k) realizacja zadań związanych z promowaniem niskoemisyjnych źródeł ciepła,

l) wydawanie innych decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska,

m) wydawanie decyzji na odbiór i wywóz nieczystości ciekłych,

n) ratowanie zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową,

o) udostępnianie informacji o środowisku,

p) działalność dot. usuwania wyrobów zawierających azbest,

q) aktualizacja aglomeracji Ostrzeszów - realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków,

r) ewidencja zbiorników bezodpływowych –przydomowych oczyszczalni ścieków,

s) ewidencja źródeł ciepła,

t) realizowanie zadań związanych z zagadnieniami geologicznymi;

2) w zakresie zieleni miejskiej i zadrzewień:

a) konserwacja i urządzanie zieleni miejskiej, zieleni wokół miejsc pamięci narodowej
i pielęgnacja drzew - pomników przyrody,

b) wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów w związku z prowadzoną     działalnością gospodarczą,

c) weryfikowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew bądź krzewów na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

d) wymierzanie kar i naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów,

e) uzgadnianie i opiniowanie opracowań innych podmiotów związanych z ochroną zieleni, wycinką i zadrzewieniem,

f) typowanie elementów przyrody o wysokich walorach przyrodniczo - krajobrazowych do poddania pod ochronę,

g) współpraca z organizacjami ekologicznymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony przyrody;

3) w zakresie spraw komunalnych:

a) zawieranie umów na wykonanie usług komunalnych,

b) utrzymanie i urządzanie placów zabaw,

c) egzekwowanie przestrzegania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,

d) utrzymanie czystości i porządku w zakresie zadań należących do Miasta i Gminy;

4) dbałość o miejsca pamięci narodowej, pomniki i mogiły wojenne;

5) prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką leśną w lasach stanowiących   własność Miasta i Gminy;

6) prowadzenie spraw w zakresie myślistwa i łowiectwa;

7) prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy.