Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów

Kolorowy pasek

WYMELDOWANIE: Wymeldowanie z pobytu stałego bądź czasowego

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

tel. 62 732 06 00, faks 62 732 06 01

umig@ostrzeszow.pl, www.ostrzeszow.pl

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W zwi±zku z realizacj± wymogów Rozporz±dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz±dzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługuj±cych Pani/Panu prawach z tym zwi±zanych.

Poniższe zasady stosuje się pocz±wszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów jest: Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów.

2. Je¶li ma Pani/Pan pytania dotycz±ce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów, a także przysługuj±cych Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów  za pomoc± adresu iod@ostrzeszow.pl.

3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowi±zuj±cych przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s± w celu/celach:

a)      wypełnienia obowi±zków prawnych ci±ż±cych na Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów;

b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta i Gminy Ostrzeszów;

c)      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s± wył±cznie na podstawie wcze¶niej udzielonej zgody w zakresie i celu okre¶lonym w tre¶ci zgody.

5. W zwi±zku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog± być:

a)       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonuj±ce zadania publiczne lub działaj±ce na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaj± z przepisów powszechnie obowi±zuj±cego prawa;

b)       inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem i Gmin± Ostrzeszów przetwarzaj± dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów.

6. Pani/Pana dane osobowe będ± przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów okre¶lonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi±zuj±cego prawa.

7. W zwi±zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuj± Pani/Panu następuj±ce uprawnienia:

a)         prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)         prawo do ż±dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane s± nieprawidłowe lub niekompletne;

c)         prawo do ż±dania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie s± już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotycz±, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotycz± wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstaw± przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane s± niezgodnie z prawem,

- dane osobowe musz± być usunięte w celu wywi±zania się z obowi±zku wynikaj±cego z przepisów prawa;

d)         prawo do ż±dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotycz± kwestionuje prawidłowo¶ć danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotycz±, sprzeciwia się usunięciu danych, ż±daj±c w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotycz±, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotycz±, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora s± nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)         prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy ł±cznie spełnione s± następuj±ce przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osob±, której dane dotycz± lub na podstawie zgody wyrażonej przez t± osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)          prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy ł±cznie spełnione s± następuj±ce przesłanki:

- zaistniej± przyczyny zwi±zane z Pani/Pana szczególn± sytuacj±, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikaj±cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzeci±, z wyj±tkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów maj± interesy lub podstawowe prawa i wolno¶ci osoby, której dane dotycz±, wymagaj±ce ochrony danych osobowych, w szczególno¶ci gdy osoba, której dane dotycz± jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodno¶ć przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowi±zuj±cym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wła¶ciwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotycz±, podanie przez Pani±/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Pani±/Pana danych osobowych jest obowi±zkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.                                                                                                                                 

12. Pani/Pana dane mog± być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będ± profilowane.

 

Załączniki

PROCEDURA (327.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (563.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (479.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pełnomocnictwo (213.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Bąk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bąk
Data wprowadzenia:2012-05-31 11:36:55
Opublikował:Wojciech Bąk
Data publikacji:2012-05-31 11:41:20
Ostatnia zmiana:2020-07-07 14:09:11
Ilość wyświetleń:963

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij