Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pod nazwą "Wymiana pokrycia dachowego na budynku sali wiejskiej w miejscowości Myje" - nr sprawy IDR.3025.12.2020.