Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.11.2019 r. pod numerem 624342-N-2019