DANE PODSTAWOWE

Osoba pełniąca obowiązki pełnomocnika: ANGELIKA PIEPRZKA

 

II piętro, pokój 209

 

tel. 62 732 06 32

Interesanci przyjmowani są w poniedziałki i wtorki w godzinach 7.00 - 15.00

i w środę w godzinach 7.00 - 11.00

 

ZADANIA PEŁNOMOCNIKA


Do zadań Pełnomocnika Burmistrza d/s Przeciwdziałania Uzależnieniom należy
w szczególności
:

 

1)   Kierowanie pracami Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zapewnienie jej obsługi kancelaryjnej;

2)   Przygotowywanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie go Burmistrzowi Miasta    i Gminy;

3)    Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;

4)Koordynacja oraz nadzór nad realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

5)Przygotowywanie i przedkładanie Burmistrzowi Miasta i Gminy corocznych sprawozdań oraz analiz finansowo-rzeczowych z wykonania gminnego programu;

6) Przyjmowanie i załatwianie wniosków o objęcie leczeniem osób uzależnionych od alkoholu;

7)Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów regulujących sprawy z zakresu profilaktyki, przeciwdziałania oraz rozwiązywania problemów uzależnień;

8)Przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i narkomanii oraz środków psychoaktywnych i ich rozwiązywania na terenie miasta i gminy;

9)Podejmowanie działań sprzyjających ograniczeniu dostępności alkoholu;

10)Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie;

11) Organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców miasta i gminy;

12) Organizacja i koordynacja  działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej dla mieszkańców gminy, określonej
w Krajowym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

13)Nadzór i koordynowanie działalności Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz Klubów AA;

14)Organizacja szkoleń oraz zwiększenie dostępności do informacji o zagrożeniach wynikających z nadużywania  alkoholu oraz zażywania substancji psychoaktywnych dla podmiotów realizujących gminny program;

15)Branie udziału w naradach i szkoleniach;

16)Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych;

17)Współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień;

18)Wspieranie działalności profilaktycznej realizowanej na terenie przedszkoli, szkół podstawowych, sołectw, w ośrodkach kultury oraz innych;

19)Wykonywanie innych postanowień wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Tu można załatwić następujące sprawy:

- uzyskać informację o sposobach leczenia odwykowego (alkohol, narkotyki);  
- składać wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe;
- starać się o skierowanie do poradni odwykowej i do uczestnictwa w grupach wsparcia;

- uzyskać pomoc z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień oraz w sytuacjach kryzysowych.