Podstawą prawną funkcjonowania gminy jest Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedniolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713)

Określa ona jej organizację i organy, przedmiot działalności i kompetencje, a także prawną formę działania.