aproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej od ul. Słonecznej".