INFORMACJA

 

W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

NA KADENCJĘ 2024-2027

 

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.), mając na uwadze wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu informuję, że Rada Miejska Ostrzeszów dokona wyboru ławników na kadencję 2024 - 2027:

§  2 ławników do Sądu Okręgowego w Kaliszu,

§  2 ławników do Sądu Rejonowego w Kępnie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

§  1 ławnika do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie.

 

Ustawa stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)    jest nieskazitelnego charakteru;

3)    ukończył 30 lat;

4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)    nie przekroczył 70 lat;

6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być z kolei:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz

w prokuraturze;

2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)    duchowni;

7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)    radni gminy, powiatu i województwa.

 

Należy zwrócić uwagę, że nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

1)    prezesi właściwych sądów,

2)    stowarzyszenia,

3)    inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

4)    co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

WARUNKI ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określił Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2155).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)    2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

          Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa wyżej.

 

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławnika

upływa z dniem 30 czerwca 2023 r.

(decyduje data wpływu do Urzędu)

 

 

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

(63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31) – Biuro Rady Miejskiej (pok. nr 108 na I piętrze), ewentualnie Biuro Obsługi Interesanta (pok. 001 na parterze) 

lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie z  dopiskiem „Rada Miejska  Ostrzeszów  –  nabór na  ławników”.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników oraz formularze oświadczeń udostępnia się nieodpłatnie w Biurze Rady Miejskiej (pok. nr 108 na I piętrze Urzędu) w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z załącznikami dostępna jest poniżej w postaci plików formatu .doc oraz .pdf

 

Opłaty:

·       koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa (więcej i informacji: https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/zwolnienie-z-oplaty-kandydatow-na-lawnikow);

·       koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;

·       koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć ponosi kandydat na ławnika.

 

Zgłoszenie kandydata, które wpłynie do Rady Miejskiej po upływie terminu (30 czerwca 2023 r.) a także niespełniające wymogów formalnych określonych w ustawie i rozporządzeniu, pozostawia się bez biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

 

Po dokonaniu zgłoszeń kandydatów na ławników przez uprawnione podmioty Rada Miejska zasięgnie od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach. Przed przystąpieniem do wyborów Rada powoła zespół, który przedstawi na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

     Wybory ławników na kadencję 2024-2027 Rada Miejska Ostrzeszów zobowiązana jest przeprowadzić najpóźniej do końca października br.

 

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Miasta i Gminy Ostrzeszów – tel. (62) 732 06 07, e-mail: sekretarz@ostrzeszow.pl

 

Ostrzeszów, 22 maja 2023 r.

 

                                                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                                               Miasta i Gminy Ostrzeszów

                                                                                                                                  /-/ Patryk Jędrowiak