Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

 

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

 

 

Rada Miejska Ostrzeszów informuje, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 roku. Kandydatów na ławników kadencji 2020-2023 zgłaszać można do 30 czerwca 2019 roku.

 

Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

Na posiedzeniu Kolegium Sądu Okręgowego w Kaliszu w dniu 17 maja 2019 r.  ustalono liczbę ławników wybieranych przez poszczególne rady gmin do wszystkich Sądów działających na obszarze Sądu Okręgowego w Kaliszu. W przypadku Rady Miejskiej Ostrzeszów powyższe dotyczy wyboru:

§  2 ławników do Sądu Okręgowego w Kaliszu,

§  3 ławników do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie,

§  2 ławników do Sądu Rejonowego w Kępnie do orzekania  w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Ustawa stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)     jest nieskazitelnego charakteru;

3)     ukończył 30 lat;

4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)     nie przekroczył 70 lat;

6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być z kolei:

1)     osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)     funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)     adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)     radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)     duchowni;

7)     żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)     funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)     radni gminy, powiatu i województwa.

 

Należy zwrócić uwagę, że nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określił Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)     informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)     oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)     oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 357 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)     2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

            Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można składać osobiście bądź listownie w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31 (Biuro Rady Miejskiej - pok. 25 na I piętrze) w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500. Tam również odebrać można – w wersji papierowej - karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń. Dokumenty, o których mowa wyżej, dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów – www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl " „Inne informacje” (w lewej części menu) i dalej " „Wybory ławników 2019”.

 

Zgłoszenie kandydata, które wpłynie do Rady Miejskiej po upływie terminu (30 czerwca 2019 r.) a także niespełniające wymogów formalnych określonych w ustawie i rozporządzeniu, pozostawia się bez biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

 

Uwaga:

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Po dokonaniu zgłoszeń kandydatów na ławników przez uprawnione podmioty Rada Miejska zasięgnie od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach. Przed przystąpieniem do wyborów Rada powoła zespół, który przedstawi na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

      Wyboru ławników na kadencję 2020-2023 Rada Miejska Ostrzeszów dokona najpóźniej do końca października br.

 

      Przewodnicząca

Rady Miejskiej Ostrzeszów

 

     /-/ Beata Calińska

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIE

 

- UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

            Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Sprawiedliwości nr DKO-V.5030.1.2019 z dnia  20 maja 2019r. „w obecnym stanie prawnym nie ma potrzeby, aby kandydat na ławnika musiał składać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. z 2019 r., poz. 730). Jak czytamy w wyjaśnieniu Ministerstwa „dobrowolne przekazanie w karcie zgłoszenia na ławnika niezbędnych danych osobowych przetwarzanych w procesie ubiegania się o objęcie funkcji ławnika, a tym samym zainicjowanie z własnej woli procesu leżącego w interesie publicznym i dalsze prowadzenie postępowania przez organy władzy publicznej powoduje, że nie ma potrzeby składania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

            Dlatego, mając na uwadze obowiązujący wzór zgłoszenia kandydata na ławnika, Ministerstwo wskazuje, że „zarówno złożenie przez kandydata oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych odwołującego się do nieobowiązujących przepisów, jak i niezłożenie żadnego oświadczenia w tym zakresie (pod warunkiem złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie) winno być kwalifikowane jako ważne i skuteczne złożenie zgłoszenia – podstawę przetwarzania danych kandydata stanowią bowiem przepisy art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia, nie zaś zgoda zainteresowanego”.

 

Załączniki

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (117.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz KRK (111kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika (154.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie kandydata - nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie kandydata - dot. pozbawienia, ograniczenia, zawieszenia władzy rodzicielskiej (44.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyciąg z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) (191.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rozporządzenie Ministra Sprwiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Bąk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bąk
Data wprowadzenia:2019-06-05 07:40:24
Opublikował:Wojciech Bąk
Data publikacji:2019-06-05 07:50:07
Ostatnia zmiana:2019-06-05 08:09:46
Ilość wyświetleń:514
Urząd Miasta Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij