ZARZĄDZENIE NR 4/2002

 

Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów

 

z dnia 9 grudnia 2002 r.

 

 

 

 

 

w sprawie: obrotu materiałami i artykułami pirotechnicznymi oraz ich używania

 

 

            Na podstawie art. 41 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)Burmistrz Miasta i Gminy, zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podmioty gospodarcze (osoby prawne, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne) prowadzące obrót materiałami i artykułami pirotechnicznymi na terenie miasta i gminy Ostrzeszów zobowiązuje się do właściwego magazynowania oraz sprzedaży z uwzględnieniem postanowień niniejszego rozporządzenia.

 

§ 2

 

            Obrót materiałami i artykułami pirotechnicznymi winien odbywać się wyłącznie z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

 

§ 3

 

            Obrót artykułami pirotechnicznymi celem spełnienia warunków określonych w § 2 winien odbywać się w stałych punktach sprzedaży z wyłączeniem placów i targowisk oraz handlu

 

§ 4

 

            Zakazuje się sprzedaży materiałów i artykułów pirotechnicznych osobom poniżej 18 roku życia.

 

§ 5

 

            Ogranicza się używanie materiałów i artykułów pirotechnicznych wyłącznie w okresach: 25, 26 i 31 grudnia 2002 roku oraz 1 stycznia 2003 roku.

 

§ 6

            Postanowienia zawarte w § 5 nie dotyczy organizatorów imprez masowych.

 

§ 7

 

            1. Materiałów i artykułów pirotechnicznych używać (eksplodować) mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

            2. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia może używać (eksplodować) materiałów i artykułów pirotechnicznych wyłącznie pod opieką rodziców (opiekunów) względnie innych osób pełnoletnich upoważnionych przez rodziców (opiekunów).

 

§ 8

 

            Używanie (eksplodowanie) winno odbywać się wyłącznie w miejscach nie stanowiących zagrożeń dla ludzi, zwierząt i mienia.

 

§ 9

 

            Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego zarządzenia grozi kara grzywny wymierzana w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

 

§ 10

 

            Wykonanie zarządzenia powierza się Straży Miejskiej.

 

§ 11

 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                         MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

 

 

                                                                                                                    dr inż. Stanisław Wabnic