ZARZĄDZENIE NR 6/2002

Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów

z dnia 20 grudnia 2002 r.

 

 

w sprawie : zmiany Regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrzeszowie na pokrycie kosztów inwestycji polegającej na zmianie ogrzewania z węglowego na przyjazne dla środowiska w rejonie Rynku.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr XXXVIII/279/2002 z dnia 26.06.2002 r. (załącznik nr 3 w sprawie zestawienia przychodów i wydatków GFOŚiGW w Ostrzeszowie na 2002 r.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Ostrzeszowie na pokrycie kosztów inwestycji polegającej na zmianie ogrzewania z węglowego na przyjaźniejsze dla środowiska w rejonie Rynku, przyjętym na posiedzeniu Zarządu Miasta i Gminy Ostrzeszów Nr 13/2002 w dniu 16 kwietnia 2002 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.      W pkt. 1 Regulaminu zmienia się obszar miasta Ostrzeszowa objęty dofinansowaniem. Obszar ten został zakreślony na mapie w nowym załączniku Nr 1 do Regulaminu  załączonym do niniejszego zarządzenia.

2.      Pkt. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Z wnioskiem o przyznanie dotacji może wystąpić właściciel nieruchomości, który nie prowadzi działalności gospodarczej na obszarze objętym dofinansowaniem.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.