Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów

Kolorowy pasek

Zarządzenie 5/2002 / W sprawie wykonania zleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21.11.2002r. /                         Zarządzenie pokontrolne Nr 5/2002

               Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów

z dnia 20 grudnia 2002 roku

 

w sprawie : wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

                   z dnia  21.11.2002 r.

 

 

                   Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / j. t. Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami / oraz w związku z pismem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21.11.2002 r. znak

WK – 0918/24/K/02 , zarządzam , co następuje :

 

§ 1

 

1. Wykonywać zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy .

    Odpowiedzialny : Józef Bukiewicz  Skarbnik  przedkłada Burmistrzowi do zatwierdzenia

    zmiany planu finansowego.

2. We wnioskach o zaliczki określić termin ich rozliczenia. Rozliczenia zaliczek dokonywać

    w terminie określonym we wniosku .Zaliczki udzielać osobom , które są pracownikami

    Urzędu Miasta i Gminy. Rozliczać dokumenty potwierdzające poniesione wydatki

    wystawione na Urząd Miasta i Gminy.

    Odpowiedzialny: Bożena Stabrowska Kierownik Referatu Księgowości,

                               Józef Bukiewicz Skarbnik

3. Ściśle przestrzegać zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r.

    w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym

    w administracji / Dz. U. Nr 137, poz. 1541 /

    Dochody podatkowe budżetu miasta i gminy egzekwować wykorzystując możliwości ich

    zabezpieczenia w trybie i sposób określony w art. 33 i następne ustawy Ordynacja

    podatkowa.

    Odpowiedzialny: Maria Tomaszewska Inspektor ,Bożena Kubiak Inspektor, Maria Ponitka

                                podinspektor

    Ewidencję należności podatkowych, które zostały zabezpieczone hipoteką , od miesiąca

    grudnia 2002 r. prowadzi się na koncie 226 – Długoterminowe należności budżetowe.

    Odpowiedzialny : Zofia Franikowska Inspektor

4  Bezwzględnie przestrzegać  przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach

    publicznych / Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zmianami /

    a w szczególności:

    a/ udzielając zamówienia publicznego w trybie innym niż przetarg nieograniczony, zawsze

        podawać powody zastosowania tego trybu,

    b/ przy udzielaniu zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych

       opłacanych w całości lub części ze środków publicznych stosować ustawę o

        zamówieniach publicznych ,

    c/ przedmiot zamówienia określać za pomocą obiektywnych cech technicznych i

        jakościowych ; określenie przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej

        konkurencji,

    d/ ogłoszenie o przetargu nieograniczonym umieszczać w miejscu publicznie dostępnym

        w budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronie internetowej,

    e/ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zawierać ograniczeń nie

        przewidzianych przepisami o zamówieniach publicznych w zakresie formy oferty,

    f/ odrzucać oferty , jeżeli są sprzeczne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

    g/ wadium zwracać niezwłocznie dopiero po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia

        należytego wykonania umowy; wadium wniesione w pieniądzu zwracać z odsetkami

        wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

        pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

        pieniędzy na rachunek oferenta,

    h/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zwracać wraz z

        odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

        przechowywane , pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji    

        bankowej, za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy,

     i/ przy udzielaniu zamówienia na usługi lub roboty budowlane o wartości przekraczającej

        równowartość kwoty 200.000 EURO stosować preferencje krajowe polegające na

        obowiązku wykonania całości prac objętych zamówieniem przy udziale podmiotów

        i wykorzystaniu surowców i produktów krajowych , po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu

        Zamówień Publicznych.

     j/ zawiadomienia oferentów w trybie art. 50 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych

        dokonywać dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty.

        Odpowiedzialny: Wszyscy Naczelnicy Wydziałów.   

5.Zobowiazania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie

   zaciągać tylko po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w formie uchwały.

   Odpowiedzialny Wszyscy Naczelnicy Wydziałów.

6.Dochody z tytułu sprzedaży i dzierżawy mienia , a także dochody z tytułu użytkowania

   wieczystego księgować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia

  2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu

  państwa ,budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora

  finansów publicznych / Dz. U. Nr 153, poz. 1752 /

   W / w dochody księgowano następująco :

   - w organie :

     1/ przelew dochodów z jednostki budżetowej

                 W- n 133 Rachunek bieżący budżetu

                  Ma   222 Rozliczenie dochodów budżetowych

     2/ Dochody wg sprawozdań jednostkowych za dany okres

                W- n 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

                Ma    901 Dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej

    - w jednostce:

      1/ wpływ dochodów

                W- n 222 Rozliczenie dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej zamiast

                                130 Rachunek bieżący jednosteki

                Ma    221 Należności z tytułu dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej

      2/ Równolegle przypis

                W- n 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych

                Ma    750 Przychody i koszty finansowe

   W dniu 12.12.2002 r. począwszy od 01.01.2002 r. dochody ze sprzedaży środka trwałego

   oraz wieczystego użytkowania przeksięgowano

            z konta 750 Przychody i koszty finansowe

         na konto 760  Pozostałe przychody i koszty finansowe

   oraz wpływy za dzierżawę nieruchomości

           z konta 750 Przychody i koszty finansowe

        na konto 700 Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia

   Odpowiedzialny: Bożena Stabrowska Kierownik Referatu Księgowości.

7.Od wszystkich umów dzierżawy zawieranych przez Wydział Gospodarki Gruntami w razie

   przekroczenia terminu płatności czynszu pobierać odsetki zgodnie z umową dzierżawy.

   Odpowiedzialny: Halina Maciaczyk Inspektor

8.Zwracać uwagę na dokładną datę zakupu w celu naliczenia umorzeń wartości

   niematerialnych  i prawnych. Umorzenie na użytkowanie oprogramowania naliczać

   począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu , w którym ten środek lub

   wartość przyjęto do użytkowania.

   W dniu 31 sierpnia 2002 r. sporządzono korektę umorzenia i doksięgowano na podstawie

   PK różnicę umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 303,75 zł.

   Odpowiedzialny: Bożena Stabrowska Kierownik Referatu Księgowosci.

9. Zobowiązuje się wszystkich Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy do

    przekazywania do Wydziału Finansowego wszystkich dokumentów finansowych mających

    wpływ na wielkość majątku gminy.

    W dniu 31sierpnia 2002 r. na podstawie aktów notarialnych przekazujących udziały w

    spółkach z o.o. zaksięgowano na koncie syntetycznym 030 Długoterminowe aktywa

    finansowe , udziały na wartość 22.064.600 zł. Założono również ewidencję analityczną –

     - księga kontowa – wg poszczególnych udziałowców i wartości udziałów.

    Odpowiedzialny: Józef Bukiewicz Skarbnik oraz Naczelnicy Wydziałów.

10.Przeprowadzić corocznie inwentaryzację w zakresie wymaganym ustawą o rachunkowości

     Odpowiedzialny : Józef Bukiewicz Skarbnik.

11.Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową prowizje od kredytów bankowych

     klasyfikować : Dział 757, Rozdział 75702 ,§ 4300

     W dniu 21.12.2002 r. w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie: zmian w budżecie miasta

     i gminy Ostrzeszów na 2002 rok w wyniku przesunięć międzyparagrafowych dokonano

     powyższej zmiany za 2002 rok.

     Odpowiedzialny: Józef Bukiewicz Skarbnik

12.W sprawozdaniach zbiorczych z wykonania budżetu wykazane kwoty winny być sumą

     kwot ze sprawozdań jednostkowych sporządzonych na podstawie ewidencji księgowej

     poszczególnych jednostek. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie ,

     zobowiązuję do sporządzania sprawozdań rzetelnie i prawidłowo pod względem

     merytorycznym i formalnym.

     Sprawdzania sporządzonych sprawozdań pod względem merytorycznym i formalno-

     rachunkowym dokonuje Józef Bukiewicz  Skarbnik.

13.Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie:

      a/ zaprzestać zaciągania zobowiązań wymagalnych na koniec roku budżetowego z

          tytułu dostaw i usług,

      b/ pozycja planu w sprawozdaniu jednostkowym Rb-30 Ośrodka Sportu i Rekreacji

          winna zgadzać się z kwotami planu przychodów i rozchodów O S i R będącego

          załącznikiem do uchwalanego przez Radę Miejską budżetu miasta i gminy

          Ostrzeszów.

      Odpowiedzialny : Jerzy Juja Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie.

     Dokonywać kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań jednostkowych Rb-30 przed

     ich włączeniem do sprawozdań zbiorczych Rb-30

     Odpowiedzialny: Bożena Stabrowska Kierownik Referatu Księgowości.

                               Józef Bukiewicz Skarbnik

14.W kolejnych planach uwzględnić stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu

     wartości nieruchomości zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy z dnia 7.07.1994 r. o                           zagospodarowaniu przestrzennym / D.U. z 1999 r. Nr 15 , poz. 139 ze zmianami/

Odpowiedzialny : Teresa Sufryd Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony

                              Środowiska

W ustawie z dnia 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym / j. t. z 1999 r. Nr 15

 poz. 139 ze zmianami / w art. 10 ust. 3  mówi się , że „ w miejscowym planie          zagospodarowania przestrzennego określa się również stawkę procentową , służącą naliczeniu opłaty , o której mowa w art. 36 ust.3” w / w ustawy.

Ustawodawca określił tylko górną granicę opłaty, która nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości natomiast nie określił sytuacji w której wartość nieruchomości nie ulega zmianie.

Zgodnie z ustawą Rada Miejska określiła w uchwale Nr VII/46/99 z dnia 15 kwietnia 1999 r. i Nr XII/76/99 z dnia 15 lipca 1999 r. stawkę procentową , służącą naliczeniu opłaty , o której mowa w art. 36 ust. 3.

Określenie stawki procentowej służącej do naliczenia opłaty w wysokości 0 % wynika z faktu, że do planu zatwierdzonego uchwałą Nr VII/46/99 sporządzona została opinia biegłego z listy Wojewody z dnia 18.01.1998 r., która mówi ,że „projektowana zmiana planu zagospodarowania nie powoduje zmiany wartości nieruchomości”.

W uchwale Nr XII/76/99 określenie stawki procentowej służącej do naliczenia opłaty w wysokości 0% uzasadnione jest tym, że zgodnie z planem ustalony został przebieg istniejącego i projektowanego gazociągu. Wyznaczenie tej Funkcji umożliwiło realizację celu publicznego wchodzącego do zakresu zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 , Zarząd Miasta i Gminy przedstawił Wojewodzie w / w uchwały w celu oceny zgodności z prawem i uzyskał takie potwierdzenie / pisma Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego AB-Ka-II-3/7322/13M-V/2/391/99 z 24.05.1999 r.

oraz AB-Ka-II-3/7322/13M-V/9/8116/99 z 10.08.1999r ./      

15.Prowadzić ewidencję analityczną dla każdego dłużnika z tytułu opłat adiacenckich

 Kwoty zaległości ewidencjonować na koncie 226 Długoterminowe należności budżetowe

 Wydział Gospodarki Gruntami przekazuje w terminie odwrotnym wydane decyzje do

 Wydziału Finansowego.

 Odpowiedzialny: Edward Cieślak Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami

                                Bożena Stabrowska Kierownik Referatu Księgowości.

 

 

 

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia sprawują Naczelnicy poszczególnych

Wydziałów.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rozdzielnik:

 

1.      Wszystkie wydziały U M i G

2.      Dyrektor O S i R

     

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bąk
Data wprowadzenia:2003-07-22 11:31:44
Opublikował:Wojciech Bąk
Data publikacji:2003-07-22 11:32:57
Ostatnia zmiana:2003-08-11 15:37:49
Ilość wyświetleń:2286
Urząd Miasta Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij