Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów

Kolorowy pasek

ZAMELDOWANIE: zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stały lub czasowy

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

tel. 62 732 06 00, faks 62 732 06 01

umig@ostrzeszow.pl, www.ostrzeszow.pl

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W zwi±zku z realizacj± wymogów Rozporz±dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz±dzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługuj±cych Pani/Panu prawach z tym zwi±zanych.

Poniższe zasady stosuje się pocz±wszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów jest: Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów.

2. Je¶li ma Pani/Pan pytania dotycz±ce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów, a także przysługuj±cych Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów  za pomoc± adresu iod@ostrzeszow.pl.

3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowi±zuj±cych przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s± w celu/celach:

a)      wypełnienia obowi±zków prawnych ci±ż±cych na Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów;

b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta i Gminy Ostrzeszów;

c)      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s± wył±cznie na podstawie wcze¶niej udzielonej zgody w zakresie i celu okre¶lonym w tre¶ci zgody.

5. W zwi±zku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog± być:

a)       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonuj±ce zadania publiczne lub działaj±ce na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaj± z przepisów powszechnie obowi±zuj±cego prawa;

b)       inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem i Gmin± Ostrzeszów przetwarzaj± dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów.

6. Pani/Pana dane osobowe będ± przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów okre¶lonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi±zuj±cego prawa.

7. W zwi±zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuj± Pani/Panu następuj±ce uprawnienia:

a)         prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)         prawo do ż±dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane s± nieprawidłowe lub niekompletne;

c)         prawo do ż±dania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie s± już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotycz±, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotycz± wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstaw± przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane s± niezgodnie z prawem,

- dane osobowe musz± być usunięte w celu wywi±zania się z obowi±zku wynikaj±cego z przepisów prawa;

d)         prawo do ż±dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotycz± kwestionuje prawidłowo¶ć danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotycz±, sprzeciwia się usunięciu danych, ż±daj±c w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotycz±, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotycz±, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora s± nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)         prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy ł±cznie spełnione s± następuj±ce przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osob±, której dane dotycz± lub na podstawie zgody wyrażonej przez t± osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)          prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy ł±cznie spełnione s± następuj±ce przesłanki:

- zaistniej± przyczyny zwi±zane z Pani/Pana szczególn± sytuacj±, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikaj±cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzeci±, z wyj±tkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów maj± interesy lub podstawowe prawa i wolno¶ci osoby, której dane dotycz±, wymagaj±ce ochrony danych osobowych, w szczególno¶ci gdy osoba, której dane dotycz± jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodno¶ć przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowi±zuj±cym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wła¶ciwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotycz±, podanie przez Pani±/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Pani±/Pana danych osobowych jest obowi±zkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.                                                                                                                                 

12. Pani/Pana dane mog± być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będ± profilowane.

 

 

Załączniki

PROCEDURA (339.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie pobytu stałego (630.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie pobytu czasowego (619.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pełnomocnictwo (212.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Bąk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bąk
Data wprowadzenia:2012-07-30 12:37:56
Opublikował:Wojciech Bąk
Data publikacji:2012-07-30 12:42:06
Ostatnia zmiana:2020-07-07 14:05:41
Ilość wyświetleń:1955

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij