Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów

Kolorowy pasek

Druki obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

tel. 62 732 06 00, faks 62 732 06 01

umig@ostrzeszow.pl, www.ostrzeszow.pl 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych            i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów jest: Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych               w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów  za pomocą adresu iod@ostrzeszow.pl.

3. Administrator danych osobowych — Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów;

b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta i Gminy Ostrzeszów;

c)      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)       inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem i Gminą Ostrzeszów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta                i Gminy Ostrzeszów.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych      w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)         prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)         prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane           są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)         prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),             w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)         prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)         prawo do przenoszenia danych — w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)          prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku gdy łącznie spełnione                   są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.                            

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.                                                                                                                                    

 

 

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów od dnia 1 lipca 2019 roku jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe formularze na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach
i obiektach budowalnych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 14.06.2019r., poz. 1104).

Rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji
na podatek rolny (Dz. U. z 14.06.2019r., poz. 1105).

Rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji
na podatek leśny (Dz. U. z 17.06.2019r., poz. 1126).

Do składania deklaracji i informacji z tytułu, których obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 roku stosuje się formularze dotychczasowe.

Nowe formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów – podatki.gov.pl.

Od dnia 1 lipca 2019 roku deklaracje i informacje w sprawie podatków mogą być składane
za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP.

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXXIV/224/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26.10. 2017 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2018 rok (207kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV/138/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STAWKI - Uchwała nr XIII_72_2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok (808.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - DN-1 (135kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - DN-1 (323.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - IN-1 (107.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - IN-1 (377.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - ZN-1A (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - ZN-1A (214kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - ZN-1B (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - ZN-1B (207.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - DR-1 (136.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - DR-1 (261.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - IR-1 (97.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - IR-1 (371kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 - ZR-1A (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 - ZR-1A (212.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 - ZR-1B (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 - ZR-1B (208.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 - DL-1 (86.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 - DL-1 (239kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 - IL-1 (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 - IL-1 (235kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 - ZL-1A (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 - ZL-1A (293.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 - ZL-1B (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 - ZL-1B (208.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zgoda na pokrycie zaległości (10.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
klauzula dotycząca przetwarzania danych w zakresie podatków i opłat lokalnych (483.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o zwrot podatku akcyzowego (452.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej w rolnictwie (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Kędzia
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Owczarczak
Data wprowadzenia:2011-10-27 14:36:18
Opublikował:Dorota Owczarczak
Data publikacji:2011-10-27 14:36:32
Ostatnia zmiana:2019-12-09 08:43:30
Ilość wyświetleń:10504

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij