Wartość netto majątku gminy zł

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na

30.06.2001

Stan na

30.06.2002

Zmiana wartości

Dynamika

Struktura

1.

Rzeczowy majątek trwały

11.468.792

13.099.750

998.131

108,7

 

2.

Finansowy majątek

trwały

10.290

22.074.890

22.064.600

214,5

 

3.

Należności długoterminowe

-

1.183

1.183

-

 

4.

Wartości niematerialne i prawne

21.817

39.207

17.390

179,7

 

5.

Mienie zlikwidowanych

jednostek

-

-

-

-

 

6.

Majątek obrotowy

1.028.372

275.287

- 753.085

26,7

 

 

Ogółem

12.529.271

35.490.317

22328.219

278,2