Zarządzenie Nr 7/2002

Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów

z dnia 20 grudnia 2002 roku

 

w sprawie:  zasad przekazania składników majątkowych z mienia

                      Ostrzeszowskiego Centrum Kultury na rzecz Biblioteki Publicznej

                      Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika.

                     

 

                     Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ostrzeszowie Nr XXXVIII/286/2002 z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie: powołania jednostki pod nazwą „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika” zarządza się, co następuje:

 

§ 1

                        Dyrektor Ostrzeszowskiego Centrum Kultury powoła komisję inwentaryzacyjną dla sporządzenia spisu zdawczo – odbiorczego mienia zaewidencjonowanego jako składniki majątku używane na dzień 31 grudnia 2002r. przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Ostrzeszów i jej filie.

                        Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami o inwentaryzacji mienia a przekazanie zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów Ostrzeszowskiego Centrum Kultury.

 

§ 2

Stany księgozbiorów należy przekazać wartościowo z dniem 1 stycznia 2003r. na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych po wcześniejszym potwierdzeniu zgodności stanów poszczególnych części księgozbiorów pomiędzy ewidencją Biblioteki a ewidencją księgozbiorów Ostrzeszowskiego Centrum Kultury.

 

§ 3

Dokonać podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostałych na dzień 31 grudnia 2002r. pomiędzy Ostrzeszowskim Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

§ 4

                        Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom Ostrzeszowskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ostrzeszowie.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r.