Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.09.2019 r. pod numerem 598069-N-2019