Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówien Publicznych w dniu 12.09.2019 r. pod numerem 596511-N-2019