Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówien Publicznych w dniu 27.08.2019 r. pod numerem 589991-N-2019