Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówien Publicznych w dniu 20.08.2019 r. pod nrumerem 586414-N-2019