Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2019 r. pod numerem 562138-N-2019.