Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.03.2019 r. pod numerem 529460-N-2019.