Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.02.2019 r. pod numerem 515672-N-2019.